Technik STK

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik STK vykonáva pravidelné, zvláštne, administratívne a opakované technické kontroly a emisné kontroly motorových vozidiel. Pri technických kontrolách porovnáva identifikačné a evidenčné údaje na vozidle s údajmi v predloženej dokumentácii k vozidlu, kontroluje a posudzuje technický stav vozidla, jeho systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek a povinnej výbavy s ohľadom na kategóriu vozidla, spôsob použitia alebo konštrukčné riešenie. Vykonáva kontrolu vozidiel za účelom vydania prepravných povolení CEMT a za účelom vydania povolenia na prepravu nebezpečných látok ADR.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Kontrolný technik STK
Technik STK a EK
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
viac...
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
viac...
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119025 - Technik stanice technickej kontroly
Divízia SK NACE Rev. 2
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu
Servisný technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
manuálna zručnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Špecifikácia:
Čítanie výkresov.
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
3
jednotlivé časti motorových vozidiel
Špecifikácia:
Dôkladná znalosť princípov fungovania jednotlivých agregátov.
3
metódy merania prevádzkových veličín
Špecifikácia:
Meranie emisií oxidu uhličitého, bodu varu brzdovej kvapaliny, súmernosť bŕzd, účinnosť ručnej brzdy, vôľa v riadení, kĺboch a čapoch a pod.
3
diagnostika motorových vozidiel
Špecifikácia:
Podľa zoznamu kontrolných úkonov z Protokolu o STK.
3
odborná terminológia v autoopravárenstve
3
autoelektronika
3
právne predpisy, základné pojmy a interné predpisy v oblasti metrológie
3
druhy karosérií
3
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
3
technická dokumentácia v oblasti predaja/servisu motorových vozidiel
3
diagnostické prístroje a meradlá
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
2
zásady a postupy konštruovania motorových vozidiel
1
metodika a postupy pri kontrole originality
3
metodika a postupy pri emisnej kontrole
3
druhy a kategórie vozidiel
Špecifikácia:
Podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 3).
3
metodika technickej kontroly podľa druhu a pohonu vozidla
Špecifikácia:
Motocykle, osobné, nákladné a špeciálne motorové vozidlá, autobusy a podľa druhu pohonu - benzín, diesel, plyn, hybrid, elektro atď.
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie diagnostických zariadení a staníc technickej kontroly
Špecifikácia:
Používanie kontrolných a diagnostických zariadení pri technických, emisných kontrolách a kontrolách originality.
3
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
3
posudzovanie zhody parametrov a stavu plynového zariadenia so sprievodnou dokumentáciou a kontrola úplnosti sprievodnej dokumentácie
3
vedenie motorových vozidiel príslušnej kategórie
Špecifikácia:
V závislosti od rozsahu licencie danej STK - autobusy, nákladné motorové vozidlá, špeciálne motorové vozidlá atď.
3
posudzovanie technického stavu vozidla, poškodenia povrchu karosérie, rýchla diagnostika vozidla a komunikácia so zákazníkom o jej výsledku
3
meranie rozmerov
Špecifikácia:
Meranie rozmerov pneumatík, diskov, vrátane parametrov, ich porovnávanie s predpísanou normou, technickým preukazom, schváleným rozmerom pre daný typ vozidla.
3
vyhotovenie schváleného záznamu, protokolu o absolvovaní STK / EK
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie skupiny alebo podskupín tých kategórií vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vykonávať podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    viac...
  • Osvedčenie kontrolného technika podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 43 ods. 1)