Vedúci mechanickej dielne v autoservise

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vedúci mechanickej dielne v autoservise koordinuje prácu mechanickej dielne. Prideľuje pracovné úlohy spolupracovníkom, kontroluje priebeh výkonu pridelených úloh a kvalitu výstupu z dielne. Zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti práce a za technický chod dielne.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Majster mechanickej dielne v autoservise
Vedúci mechanickej dielne v autoservise
Vedúci zmeny v autoservise
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08
3122015 - Majster v mechanickej dielni
Divízia SK NACE Rev. 2
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu
Majster v autoopravárenstve

Kompetencie

organizovanie a plánovanie práce
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
prezentovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
postupy a metódy vedenia porád
4
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
Špecifikácia:
Metódy a formy hodnotenia a motivácie podriadených zamestnancov s ohľadom na kvalitu mechanickej dielne, množstvo vyprodukovanej práce a ostatných KPI parametrov systému odmeňovania.
4
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Špecifikácia:
Postupy stanovenia časového rámca opravy.
4
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Špecifikácia:
Možnosti ďalšieho vzdelávania a odborného rastu podriadených zamestnancov.
4
ekonomické ukazovatele
Špecifikácia:
Charakteristika, optimálne hodnoty, spôsoby výpočtu a možnosti ovplyvňovania základných výkonnostných parametrov dielne (využitie pracovného času, produktívny/neproduktívny čas, efektivita, produktivita a počet predaných hodín).
4
mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
Špecifikácia:
Zložky odmeny podriadených zamestnancov.
4
metódy merania spotreby času
Špecifikácia:
Produktívny a neproduktívny čas a ich jednotlivé podskupiny. Spôsoby merania a využívania týchto časov pri výpočte parametrov, ako napr. efektivita fakturácie, produktivita zamestnancov (mechanikov) a využitie pracovného času.
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Špecifikácia:
Základy korešpondencie.
4
testovacie a diagnostické prístroje
Špecifikácia:
Práca so základnými diagnostickými a testovacími prístrojmi používanými v autoservise.
4
diagnostika motorových vozidiel
Špecifikácia:
Spôsoby odčítania chybových kódov motorového vozidla pomocou diagnostického prístroja, vyhľadávania správneho postupu podľa manuálov k vozidlu na diagnostiku poruchy a vyhľadávania potrebného špeciálneho náradia.
4
technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
Špecifikácia:
Technológia opráv, údržby a nastavovania motorových vozidiel.
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
4
spôsoby nakladania s odpadmi
4
postupy prijímania zákaziek
Špecifikácia:
Náležitosti zákazkového listu: čas začatia a ukončenia prác, rozsah zákazky, umiestnenie dielov a motorového vozidla pred a po oprave atď.
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
Špecifikácia:
Zákon o ochrane spotrebiteľa s ohľadom na postupy pri reklamáciách. Postupy dlhodobého znižovania reklamácií.
4
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
Špecifikácia:
Revízia zariadení a frekvencia kalibrácie prípravkov a meradiel.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
manažment kvality
Špecifikácia:
Spôsoby merania kvality mechanickej dielne, vykonávania výstupnej kontroly a zvyšovania kvality výstupu dielne.
3
logistika
Špecifikácia:
Logistika náhradných dielov so zohľadnením plánu vykonania prác.
3
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
3
technické kreslenie v elektrotechnike
Špecifikácia:
Čítanie a porozumenie elektrických schém.
3
postupy a metódy merania elektrických veličín
Špecifikácia:
Spôsoby a postupy merania elektrických veličín, ktoré sú využívané v autoopravárenstve.
3
metódy merania prevádzkových veličín
Špecifikácia:
Základné spôsoby merania prevádzkových veličín a určovania nástrojov, prípravkov a meradiel, ktoré sú využívané v mechanickej dielni.
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
3
jednotlivé časti motorových vozidiel
Špecifikácia:
Druhy a funkcie.
3
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
Špecifikácia:
Postupy údržby motorových vozidiel popísané v manuáloch výrobcu. Parametre uťahovacích momentov, prípravkov, nástrojov, množstva kvapalín a pod.
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
Špecifikácia:
Ochrana zdravia, protipožiarne opatrenia. Aplikovanie predpisov v tejto oblasti do praxe.
4
diagnostikovanie porúch cestných motorových vozidiel
Špecifikácia:
Odčítanie chýb v riadiacej jednotke pomocou diagnostického prístroja. Vyhľadanie špecifikácie chybového kódu v technickej dokumentácii motorového vozidla. Vyhľadanie postupu diagnostiky pre daný chybový kód. Určenie postupu diagnostiky motorového vozidla bez chybových kódov.
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v prevádzke autoservisu
4
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v servise vozidiel
Špecifikácia:
Aplikovanie základných princípov vybavenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa do praxe. Úprava interných procesov na zníženie počtu reklamácií.
4
vedenie evidencie a agendy dielne vozidiel
Špecifikácia:
Príprava reportov o vykonanej práci a podkladov pre odmeňovanie a informovanie mechanikov.
4
zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
Špecifikácia:
Navrhovanie a zabezpečovanie školení pre podriadených zamestnancov.
4
Kontrola kvality realizovaných prác
Špecifikácia:
Vykonávanie výstupnej kontroly v požadovanej kvalite a frekvencii. Vyvodenie zodpovednosti v prípade negatívneho výsledku.
4
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Špecifikácia:
Prideľovanie prác podriadeným zamestnancom. Priebežná kontrola plnenia stanovených úloh. Reorganizácia pridelených prác v prípade potreby.
4
plánovanie činnosti servisu alebo jeho časti (dielne)
Špecifikácia:
Plánovanie prác v mechanickej dielni. Pridelenie práce mechanikovi. Kontrola rozsahu naplánovaných prác a úprava plánu v prípade potreby.
4
sledovanie a kontrola plnenia výrobných úloh
Špecifikácia:
Priebežná kontrola vykonávaných prác a prípadná úprava poradia ich výkonu.
4
evidencia dochádzky zamestnancov a vyplňovanie podkladov pre mzdovú učtáreň spoločnosti
Špecifikácia:
Príprava podkladov na mzdy podľa stanovených parametrov. Návrh alebo nariadenie čerpania dovolenky v prípade nízkeho vyťaženia dielne.
4
kontroly a revízie meracích prístrojov a zariadení
Špecifikácia:
Zabezpečovanie revízie meradiel a kontroly zdvíhacích, elektrických či iných zariadení.
4
komunikácia so zákazníkom
4
skúšobná jazda po výkone opráv
4
objasňovanie zrealizovaných opráv a použitých náhradných dielov zákazníkovi
4
prijímanie opatrení pre zabezpečenie požadovaných ukazovateľov
4
udržiavanie čistoty a poriadku v mechanickej dielni a jej okolí
Špecifikácia:
Zabezpečovanie čistoty pracovísk podľa zadefinovaných štandardov.
4
meranie výkonnosti mechanikov a dielne
Špecifikácia:
Meranie kľúčových parametrov - KPI. Meranie efektivity, produktivity, využitia pracovného času, počtu predaných hodín na mechanika, tržby podriadených mechanikov.
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov