Autoelektrikár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Autoelektrikár

Autoelektrikár vykonáva kontrolu, údržbu, opravy, výmenu, diagnostiku a nastavovanie elektrických a elektronických systémov automobilov. Realizuje technické kontroly na elektrických zariadeniach motorového vozidla. Do motorových vozidiel montuje elektrické príslušenstvo.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Autoopravár - elektrikár
Elektrikár motorových vozidiel
Elektromechanik motorových vozidiel
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7412 - Elektromechanici a autoelektrikári
SK ISCO-08 7412002 - Autoelektrikár
Divízia SK NACE Rev. 2 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu Mechanik motorových vozidiel (automechanik)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 elektrotechnické materiály, vodiče a káble
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v elektrotechnike
  Špecifikácia:
  Elektrotechnické schémy a výkresy využívané v motorovom vozidle.
 • stupeň EKR 3 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 3 riadiaca technika
  Špecifikácia:
  Riadiace jednotky v motorovom vozidle, štruktúra riadiacej jednotky, úloha, prvky regulačného obvodu.
 • stupeň EKR 3 autoelektronika
  Špecifikácia:
  Základy elektroniky v motorovom vozidle. Polovodičové súčiastky, procesory, integrované obvody, klopné obvody.
 • stupeň EKR 3 jednotlivé časti motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 testovacie a diagnostické prístroje
  Špecifikácia:
  Diagnostické prístroje využívané v autoopravárenstve, princíp fungovania.
 • stupeň EKR 3 technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
 • stupeň EKR 2 elektrotechnika
  Špecifikácia:
  Zameranie na obvody jednosmerného prúdu, aktívne a pasívne elektrotechnické súčiastky. Elektronické a číslicové obvody.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 vykonávanie záručných opráv a prehliadok motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  V prípade potreby vykonáva bežnú pravidelnú údržbu motorového vozidla.
 • stupeň EKR 3 orientácia v dokumentácii a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodov a zariadení
 • stupeň EKR 3 orientácia vo vlastnostiach elektrotechnických materiálov, ich súčastí a voľba vhodnosti ich použitia
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technickej dokumentácii cestných motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  Vyhľadáva príslušnú normu/predpis. Vyhľadáva postup montáže v manuáloch výrobcu k danému príslušenstvu a v manuáloch výrobcu motorového vozidla. V prípade potreby vyhľadáva v manuáloch výrobcu aj požadované náradie, pomôcky a meradlá. Manuály môžu byť v anglickom a nemeckom jazyku.
 • stupeň EKR 3 stanovenie postupu práce, voľba náradia, pomôcok a meradiel pri vyhľadávaní a určení porúch na elektrických a elektronických systémoch motorových vozidiel a ich agregátoch
 • stupeň EKR 3 kontrola a vykonávanie funkčných skúšok elektrických a elektronických systémov cestných motorových vozidiel a ich jednotlivých agregátov
  Špecifikácia:
  Napríklad meranie a kontrola dobíjania, kontrola odberu elektronickej sústavy motorového vozidla, kontrola správnej funkčnosti elektronicky riadenej ventilácie, audiosústavy, vyhrievania, elektricky ovládaných dverí, skiel, spätných zrkadiel a podobne.
 • stupeň EKR 3 meranie elektrických a neelektrických veličín a parametrov, vrátanie vyhodnotenia nameraných hodnôt
  Špecifikácia:
  Využitím meracích a diagnostických zariadení.
 • stupeň EKR 3 spracovanie a editovanie výsledkov testu technického stavu elektrických a elektronických systémov cestných motorových vozidiel a ich jednotlivých agregátov
  Špecifikácia:
  Porovnáva namerané hodnoty s parametrami určenými výrobcom. Určuje chybné diely a zdôvodňuje ich výmeny/opravy. Porovnáva hodnoty použitím výpočtovej techniky. Vedie dokumentáciu o vykonaných prácach.
 • stupeň EKR 3 diagnostikovanie porúch elektrických a elektronických systémov cestných motorových vozidiel a ich jednotlivých agregátov
  Špecifikácia:
  Pomocou diagnostického prístroja vykonáva základnú diagnostiku a určuje ďalší postup diagnostiky. Vykonáva kompletnú diagnostiku, meranie, demontáž, opravu, výmenu príčinného dielu na odstránenie poruchy v súlade s postupmi výrobcu motorového vozidla.
 • stupeň EKR 3 ručné obrábanie a spracovávanie kovového materiálu a plastov
  Špecifikácia:
  Potrebné najmä na vykonanie montáže autopríslušenstva.
 • stupeň EKR 3 montáž a demontáž elektrických a elektronických systémov cestných motorových vozidiel a ich jednotlivých agregátov, výmeny jednotlivých prvkov a skupín
  Špecifikácia:
  Vykonáva výmenu celkov, ako napríklad výmenu kompletnej kabeláže v motorovej časti vozidla, montáž kabeláže pre ťažné zariadenie od kufra až k prístrojovej doske a iného autopríslušenstva (napríklad autoalarm, handsfree audio sada a pod.). Vykonáva aj demontáž, montáž ostatných (neelektrických) celkov motorového vozidla.
 • stupeň EKR 3 nastavovanie a opravy elektrických a elektronických systémov cestných motorových vozidiel a ich jednotlivých agregátov
  Špecifikácia:
  Konfigurácia riadiacich jednotiek použitím diagnostického prístroja. Oprava jednoduchých elektrických celkov.
 • stupeň EKR 3 práca s ručným náradím v autoservise

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie