Špecialista optimalizácie a racionalizácie práce (normovač)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista optimalizácie a racionalizácie práce (normovač) zodpovedá za vypracovávanie a vyhodnocovanie časových štúdií s cieľom zistiť potrebu času, pracovníkov a strojového vybavenia potrebných na jednotlivé pracovné úkony. Zodpovedá za vytváranie pracovných noriem a normatívov, odhaľovanie neefektívnosti vo výrobných, pomocných a obslužných činnostiach a navrhovanie opatrení na jej odstránenie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Normovač Normovač práce Normovač výroby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2421 - Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce
SK ISCO-08
2421004 - Špecialista optimalizácie a racionalizácie práce (normovač)
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista optimalizácie, riadenia a kvality práce

Kompetencie

kultivovaný písomný prejav
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
6
metódy racionalizácie práce a normovania
6
manažment kvality
6
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
6
metódy merania spotreby času
6
interné procesy v organizácii
6
technológia a technologické postupy
5
tovaroznalectvo
5

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
meranie spotreby práce (chronometráž)
6
ekonomické vyhodnocovanie navrhovaných racionalizačných opatrení
6
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
6
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v rámci organizácie
6
rozbory plnenia výkonových noriem a noriem obsluhy
6
overovanie noriem spotreby práce na základe časových štúdií
6
analýzy priebehu pracovných činností, návrhy na odstránenie časových strát
6
spolupráca pri zavádzaní noriem spotreby práce na pracoviskách
6
navrhovanie noriem alebo normatívov spotreby práce
6
navrhovanie racionalizačných opatrení v prípravnej fáze a v priebehu výroby
6
posudzovanie efektívneho usporiadania pracovných procesov
6
posudzovanie a overovanie nových výrobných postupov, technológií a možností optimalizácie výrobných metód
6
spracovanie snímok pracovného dňa a pracovných operácií
5

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa