Zváračský praktik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zváračský praktik

Zváračský praktik vykonáva priamy dozor nad zváračskými prácami vo výrobe a zabezpečuje korektnú implementáciu predpísanej technológie do výrobného procesu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Zvárací praktik
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky

viac...
ISCO-08 3115 - Strojárski technici
SK ISCO-08 3115005 - Technik v oblasti zvárania
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu Technik strojárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 kovové materiály a ich vlastnosti
  Špecifikácia:
  Vlastnosti kovových materiálov. Stavy, v ktorých sa kovy, resp. zliatiny môžu nachádzať pri rôznych vonkajších podmienkach, rovnovážny binárny diagram Fe-Fe3C. Správanie sa ocelí počas tavného zvárania. Tepelné spracovanie zvarencov. Hliník - jeho vlastnosti a zvariteľnosť.
 • stupeň EKR 4 technológia zvárania kovov
 • stupeň EKR 4 technológia spájkovania
 • stupeň EKR 4 technológia tepelného spracovania kovov
 • stupeň EKR 4 normy a smernice vo zváraní
 • stupeň EKR 4 strojárstvo
 • stupeň EKR 4 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Zváracie pomôcky, prípravky, stroje a zariadenia na zváranie, spájkovanie a tepelné delenie.
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy konštruovania z kovu
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy kontroly kvality v oblasti zvárania
  Špecifikácia:
  Druhy a príčiny vzniku trhlín vo zvarových spojoch, deštruktívne a nedeštruktívne skúšky materiálov a zvarových spojov, spôsob kontroly kvality.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 zváranie kovov
  Špecifikácia:
  Zváranie vzoriek podľa ISO 9606-1 na tupých spojoch v polohe H-L045 ss nb, resp. v polohe PE ss nb alebo PC a PF ss nb a posúdenie ich kvality. Posúdenie zvarového spoju a spôsob jeho vyhotovenia a vhodnosti základných a prídavných materiálov na zváranie.
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
  Špecifikácia:
  Posúdenie vhodnosti použitých zváracích a pomocných zariadení a nástrojov.
 • stupeň EKR 4 orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie korektnej implementácie predpísanej technológie do výrobného procesu
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 vykonávanie priameho dozoru nad zváračskými prácami v procese výroby
 • stupeň EKR 4 vykonávanie najnáročnejších zváračských operácií a vykonávanie zástupcu koordinátora zvárania v rozsahu základných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731
 • stupeň EKR 4 participácia na výbere zváračov a zvyšovaní ich odborného rastu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Medzinárodný zvárací praktik IWP/EWP

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie