Zváračský praktik

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Zváračský praktik vykonáva priamy dozor nad zváračskými prácami vo výrobe a zabezpečuje korektnú implementáciu predpísanej technológie do výrobného procesu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Zvárací praktik
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
viac...
ISCO-08
3115 - Strojárski technici
SK ISCO-08
3115005 - Technik v oblasti zvárania
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu
Technik strojárskej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
prezentovanie
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
kovové materiály a ich vlastnosti
Špecifikácia:
Vlastnosti kovových materiálov. Stavy, v ktorých sa kovy, resp. zliatiny môžu nachádzať pri rôznych vonkajších podmienkach, rovnovážny binárny diagram Fe-Fe3C. Správanie sa ocelí počas tavného zvárania. Tepelné spracovanie zvarencov. Hliník - jeho vlastnosti a zvariteľnosť.
4
technológia zvárania kovov
4
technológia spájkovania
4
technológia tepelného spracovania kovov
4
normy a smernice vo zváraní
4
strojárstvo
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Špecifikácia:
Zváracie pomôcky, prípravky, stroje a zariadenia na zváranie, spájkovanie a tepelné delenie.
4
zásady a postupy konštruovania z kovu
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4
postupy a metódy kontroly kvality v oblasti zvárania
Špecifikácia:
Druhy a príčiny vzniku trhlín vo zvarových spojoch, deštruktívne a nedeštruktívne skúšky materiálov a zvarových spojov, spôsob kontroly kvality.
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zváranie kovov
Špecifikácia:
Zváranie vzoriek podľa ISO 9606-1 na tupých spojoch v polohe H-L045 ss nb, resp. v polohe PE ss nb alebo PC a PF ss nb a posúdenie ich kvality. Posúdenie zvarového spoju a spôsob jeho vyhotovenia a vhodnosti základných a prídavných materiálov na zváranie.
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
Špecifikácia:
Posúdenie vhodnosti použitých zváracích a pomocných zariadení a nástrojov.
4
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
4
zabezpečovanie korektnej implementácie predpísanej technológie do výrobného procesu
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
vykonávanie priameho dozoru nad zváračskými prácami v procese výroby
4
vykonávanie najnáročnejších zváračských operácií a vykonávanie zástupcu koordinátora zvárania v rozsahu základných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731
4
participácia na výbere zváračov a zvyšovaní ich odborného rastu
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Medzinárodný zvárací praktik IWP/EWP