Vedúci karosárskej a lakovníckej dielne

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vedúci karosárskej a lakovníckej dielne organizuje výkon činnosti pracovníkov a chod karosárskej a lakovníckej dielne. Zabezpečuje rozdelenie práce a koordinuje činnosť jednotlivých pracovníkov dielne. Plánuje a kontroluje výkon činností, plnenie plánov a kvalitu výroby. Koordinuje dodávku náhradných dielov a materiálu pre výkon činností. Zodpovedá za kvalifikovanú prípravu pracovníkov. Zabezpečuje údržbu, opravu a predpísané revízie výrobných prostriedkov. Zabezpečuje BOZP a správne skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami a zneškodňovanie nebezpečných odpadov v súlade s príslušnými normami a s ohľadom na životné prostredie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Majster karosárskej a lakovníckej dielne
Manažér karosárskej a lakovníckej dielne
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08
3122014 - Majster v lakovníckej dielni
3122013 - Majster v karosárskej dielni
Divízia SK NACE Rev. 2
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu
Majster v autoopravárenstve

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
fyzická zdatnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment pre majstrov
Špecifikácia:
4
personálny manažment
Špecifikácia:
personálny manažment v rozsahu riadenia podriadených, zadávania úloh a spolutvorby kritérií pri prijímaní nových zamestnancov.
4
etika (morálka)
Špecifikácia:
Stotožnenie sa s etickým a morálnym kódexom spoločnosti.
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
Špecifikácia:
4
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
Špecifikácia:
Vytváranie podkladov na mzdové ohodnotenie v závislosti od výkonu jednotlivých pracovníkov.
4
manažment kvality
Špecifikácia:
4
postupy prijímania zákaziek
Špecifikácia:
Poznatky o obsluhe a vedení DMS systému (systém na správu dokumentov - Document Management System) a kalkulačného softvéru.
4
logistika
Špecifikácia:
V rozsahu zabezpečenia náhradných dielov a materiálu pre karosársku a lakovnícku dielňu, spolupráca so skladom a servisným poradcom pri objednávaní tovaru.
4
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
Špecifikácia:
4
tovaroznalectvo motorových vozidiel
Špecifikácia:
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Špecifikácia:
Poznatky o obsluhe a vedení DMS systému (systém na správu dokumentov - Document Management System) a kalkulačného softvéru.
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Špecifikácia:
Nakladanie s odpadmi v zmysle schváleného odpadového hospodárstva spoločnosti. Poznať druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
4
technológia autoklampiarstva, karosárstva
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Správny výber osobných ochranných pomôcok a ich životnosti.
4
jednotlivé časti motorových vozidiel
Špecifikácia:
Konštrukcia vozidiel z hľadiska bezpečnosti a originality vozidiel.
3
technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
3
technológia povrchových úprav kovov
Špecifikácia:
Najmä karosérií motorových vozidiel.
3
technológia aplikácie náterovej hmoty
Špecifikácia:
Najmä tmelenie, základovanie, aplikácia krycích lakov.
3
softvéry pre odborné aplikácie
Špecifikácia:
Obsluha PC a jeho základného softvérového vybavenia, tabuľkový kalkulátor, textový editor, kalkulačný program, DMS softvér(systém na správu dokumentov - Document Management System).
3
výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v servise vozidiel
Špecifikácia:
Uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v karosárskej a lakovníckej dielni.
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a kolíznych situácií v prevádzke karosárskej a lakovníckej dielne
4
vedenie evidencie a agendy dielne vozidiel
Špecifikácia:
Štatistika realizovaných zákaziek, reklamácií, vedenie plánovacej tabuľky, evidencia vykonaných normohodín pracovníkov, evidencia objednávok náhradných dielov a materiálu. Evidencia revízií zariadení a školení zamestnancov.
4
koordinácia činnosti pracovníkov autokarosárskej dielne
Špecifikácia:
Vedenie plánovacieho kalendára.
4
zabezpečovanie povinných školení a oprávnení na špeciálne činnosti, napr. zváranie, elektroinštalácia
Špecifikácia:
Napríklad zváranie, elektroinštalácia, obsluha zdvíhacích, plynových a tlakových zariadení.
4
zostavovanie podkladov pre účtovanie a kalkulácie v autokarosárskej dielni
Špecifikácia:
Zber a sumarizácia vydaného tovaru a materiálu na zákazku.
4
kontrola geometrie karosérií a skríň vozidiel po opravách
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zariadení karosárskej a lakovníckej dielne.
Špecifikácia:
Nastavovanie parametrov a údržba striekacej kabíny, systému stlačeného vzduchu, odsávania brúsneho prachu, vzduchotechnických zariadení, plynových zariadení, zdvíhacích zariadení, zváracích, meracích a diagnostických zariadení.
4
kalibrácia a užívateľská údržba meracích prístrojov a zariadení podľa platných predpisov
Špecifikácia:
Zabezpečenie predpísaných kalibrácií nástrojov, prístrojov a zariadení v zmysle metrologického poriadku.
4
orientácia v normách a v technickej dokumentácii karosérií
Špecifikácia:
Najmä normy pre postupy, materiály a práca s technickou dokumentáciou karosérií, jednotlivých dielov, ich napojenia a licovania
3
voľba postupu práce, pomôcok, materiálu a dielov na vykonávanie opráv, montáže a demontáže karosérií a ich častí
3
obsluha zdvíhacích zariadení
3
vedenie evidencie pracovnej činnosti zamestnancov v autoservise
Špecifikácia:
Evidencia vykonaných normohodín.
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov