Špecialista náboru a výberu pracovníkov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista náboru a výberu pracovníkov koordinuje proces náboru a výberu zamestnancov v organizácii.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
HR Consultant
HR Specialist
Recruiter
Recruiting koordinátor
Recruitment Specialist
Špecialista ľudských zdrojov
Špecialista výberov
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2423 - Špecialisti v oblasti personalistiky
SK ISCO-08
2423003 - Špecialista náboru a výberov pracovníkov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista ľudských zdrojov

Kompetencie

informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
motivovanie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy výberu zamestnancov
6
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
6
plánovanie ľudských zdrojov v projekte
6
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
6
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
6
andragogika
6
kategorizácia prác
6
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
5
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
5

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
posudzovanie kvalifikačných a osobnostných predpokladov uchádzačov o pracovnú pozíciu
6
vyplňovanie a vedenie príslušnej dokumentácie, vrátane vedenia personálnej agendy zamestnancov a spracovávanie podkladov na ich odmeňovanie
6
vyhodnocovanie štruktúry zamestnancov podľa požadovaných kritérií a na účely tvorby dlhodobých koncepcií a plánov organizácie v oblasti personálnej politiky
6
zabezpečovanie náborových akcií (inzercia, letáky, propagačné akcie)
6
poskytovanie poradenstva pri vytváraní a obsadzovaní nových pracovných miest, pri zabezpečovaní rekvalifikácií a ďalšieho vzdelávania zamestnancov
6
získavanie uchádzačov o pracovnú pozíciu prostredníctvom priameho oslovenia
6
spracovávanie a kompletizácia dokladov potrebných pri uzatváraní, zmenách či ukončení pracovných pomerov alebo obdobných pracovno-právnych vzťahov a príprava na archiváciu
6
organizácia a vedenie adaptačných školení
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa