Operátor zvárania

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor zvárania vytvára zváraním nerozoberateľné spoje na kovových alebo plastových konštrukciách stanovenou metódou a predpísanými postupmi. Zabezpečuje výrobu z hľadiska množstva a kvality a dodržiava stanovené referenčné údaje. Obsluhuje roboty a poloautomaty a riadi zváracie a technologické zariadenia pri zváraní kovových alebo iných materiálov v zmysle platnej technickej dokumentácie s použitím rôznych zváracích techník.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Výrobný pracovník zvarovne
Zvárač - operátor
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7212 - Zvárači, rezači a spájkovači
SK ISCO-08
7212005 - Zoraďovač zvárania
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu
Zvárač

Kompetencie

fyzická zdatnosť
V
manuálna zručnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
matematická gramotnosť
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia zvárania kovov
3
zváracie stroje a zariadenia
Špecifikácia:
Typy zariadení pre jednotlivé technológie zvárania. Základné pravidlá obsluhy a údržby zváracích zariadení. Automatizácia a robotizácia pri zváraní. Obsluha zváracích robotov a automatov. Základné vlastnosti zváracích robotov.
3
kovové materiály a ich vlastnosti
Špecifikácia:
Základné charakteristiky kovových materiálov a ich zliatin, zvariteľnosť ocelí.
3
normy a smernice vo zváraní
Špecifikácia:
Príslušné normy pre bezpečnosť pri zváraní, pre skúšky zváračov, pre identifikáciu a hodnotenie chýb zvarov.
3
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
Špecifikácia:
Základné charakteristiky vlastností plastov a ich zvariteľnosť.
3
Prídavné materiály na zváranie.
Špecifikácia:
Druhy prídavných materiálov pre jednotlivé technológie zvárania a zvárané materiály a spôsob zaobchádzania s nimi.
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
Špecifikácia:
Ochranné pracovné pomôcky pri práci. Zásady bezpečnosti a ochrany pri práci a ochrany pred požiarmi.
3
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
3
technológia zvárania plastov a termoplastových materiálov
Špecifikácia:
Zvariteľnosť plastov a termoplastových materiálov, základné charakteristiky plastov.
3
základy kontroly kvality zvarov
Špecifikácia:
Vizuálne kontroly, pevnostné skúšky, metalografické posudzovanie, deštruktívne a nedeštruktívne metódy.
3
zváracie roboty, poloautomaty a automaty
Špecifikácia:
Základné vlastnosti zváracích robotov, poloautomatov a automatov.
3
vlastnosti zváracích prípravkov
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
Špecifikácia:
Základné nastavovanie, ošetrovanie a diagnostikovanie poruchy zváracieho zariadenia
3
základné technické operácie pri spojovaní, obrábaní a spracovaní kovových i nekovových materiálov
3
prevážanie a prenášanie materiálu ručne alebo prostredníctvom prostriedkov na manipuláciu
3
obsluha zariadení na rôzne druhy zvárania
Špecifikácia:
Obsluha zváracích zariadení na zváranie kovov a plastov.
3
dodržiavanie bezpečnosti práce, správne používanie pracovných pomôcok
3
orientácia v normách a v technických podkladoch na zváranie
3
kontrola dodržiavania technológií a postupov zvárania kovov
3
úprava a zostavovanie častí zvarencov, ich spájanie stehovaním a príprava na zváranie
Špecifikácia:
Príprava pracoviska na zváranie podľa stanoveného postupu zvárania a technickej dokumentácie.
3
bodové zváranie robotizovanými prostriedkami
3
základy ručných opráv zvarov vykonaných robotom
Špecifikácia:
Vyváranie, naváranie.
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN
    viac...