Manažér filmovej distribúcie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Manažér filmovej distribúcie

Manažér filmovej distribúcie zabezpečuje distribúciu filmov, rozvíja a iniciatívne realizuje marketingové činnosti, vrátane publicity, propagácie, podpory predaja a ďalšie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2431 - Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu
SK ISCO-08 2431008 - Špecialista filmovej distribúcie
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Príslušnosť k povolaniu Špecialista na marketing, reklamu a styk s verejnosťou

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 súčasné trendy v audiovizuálnom umení a reklame
 • stupeň EKR 6 produkcia a manažment umení
 • stupeň EKR 6 postupy uzatvárania obchodných zmlúv
 • stupeň EKR 6 marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
 • stupeň EKR 6 princípy, spôsoby a postupy pri organizovaní verejnej prezentácie umeleckých diel
  Špecifikácia:
  manažment prezentácie diel audiovizuálneho umenia
 • stupeň EKR 6 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 6 teoretické prístupy a názory na film, audiovizuálnu tvorbu a masmediálnu komunikáciu
 • stupeň EKR 6 nové médiá v umení
 • stupeň EKR 6 význam a spôsoby mediálnej komunikácie
  Špecifikácia:
  metódy a možnosti organizovania printovej a mediálnej komunikácie
 • stupeň EKR 6 autorské právo
  Špecifikácia:
  znalosť Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 6 dejiny filmu
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 postupy, spôsoby a mechanizmy distribúcie umeleckých diel
 • stupeň EKR 6 štruktúra filmových distribútorov
  Špecifikácia:
  prehľad o distribučných spoločnostiach na filmovom trhu
 • stupeň EKR 6 štruktúra a regionálne rozmiestnenie kín
  Špecifikácia:
  multikiná, jednosálové kiná a pod.
 • stupeň EKR 6 klasické a moderné spôsoby postprodukčného spracovania audiovizuálnych záznamov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 plánovanie časového priebehu interného/externého projektu, vrátane nárokov na pracovníkov, prostriedky a financovanie
 • stupeň EKR 6 spolupráca pri vytváraní kreatívnej koncepcie určujúcej podoby a zamerania reklamnej kampane
 • stupeň EKR 6 vyhodnocovanie výsledkov jednotlivých reklamných kampaní
 • stupeň EKR 6 analýza audiovizuálneho prostredia
  Špecifikácia:
  uplatňovanie princípov a postupov marketingovej analýzy prostredia, sledovanie trendov a zmien na filmovom distribučnom trhu, vyhodnocovanie vývoja sociálneho prostredia so zameraním na filmového diváka
 • stupeň EKR 6 voľba festivalovej stratégie a umiestnenia filmu na distribučnom trhu
 • stupeň EKR 6 spolupráca s médiami v rámci verejnej prezentácie diela
 • stupeň EKR 6 príprava a uzatváranie licenčných a distribučných zmlúv
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie a koordinácia výroby a logistiky distribučných nosičov k filmom
  Špecifikácia:
  vrátane zabezpečovania inojazyčných verzií (titulkovanie, dabing)
 • stupeň EKR 6 príprava kalkulácií a rozpočtov distribúcie
 • stupeň EKR 6 monitorovanie a vyhodnocovanie návštevnosti filmov a výsledných tržieb
  Špecifikácia:
  analýza a vyhodnocovanie efektívnosti distribúcie
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie sublicencovania práv k filmu
  Špecifikácia:
  na kinodistribúciu, šírenie filmu v televízii, na internete, VOD platformách alebo vydanie filmu na príslušnom nosiči
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie