Historik, teoretik, kritik vizuálneho umenia, dizajnu, architektúry

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Historik, teoretik, kritik vizuálneho umenia, dizajnu, architektúry

Historik, teoretik, kritik vizuálneho umenia, dizajnu, architektúry skúma umenovedné súvislosti medzi dielami vizuálneho umenia, dizajnu alebo architektúry navzájom, medzi dielom a spoločnosťou, medzi dielom a okolnosťami, resp. obdobím ich vzniku i dielom a jeho autorom. Katalogizuje umelecké diela a ich autorov, datuje umelecké diela. Určuje techniku realizácie alebo interpretácie diela, štýl a umeleckospoločenské zaradenie v kontexte doby. Vytvára pojmy vo výtvarnom umení, dizajne alebo architektúre a interpretuje ich. Mapuje aktuálny stav v príslušnom druhu umenia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Kunsthistorik
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2633 - Filozofi, historici a politológovia
SK ISCO-08 2633003 - Historik, teoretik a kritik umenia
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Špecialista kultúrneho dedičstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 dejiny umenia
  Špecifikácia:
  veda o umení (dejiny, teória, kritika) v rámci príslušnej špecializácie, teória a dejiny umeleckých remesiel, teória a dejiny architektúry, urbanizmu a stavebníctva
 • stupeň EKR 7 história výtvarného umenia
  Špecifikácia:
  prehľad o súvislostiach a faktoch dejinného vývoja jednotlivých odvetví výtvarného umenia a ich špecifických charakteristík
 • stupeň EKR 7 estetika
 • stupeň EKR 7 história
  Špecifikácia:
  história - všeobecné dejiny, všeobecný historický prehľad
 • stupeň EKR 7 princípy, spôsoby a postupy pri organizovaní verejnej prezentácie umeleckých diel
  Špecifikácia:
  metódy a možnosti organizovania vzťahov s verejnosťou, printovej a mediálnej komunikácie, manažment prezentácie diel vizuálneho umenia
 • stupeň EKR 7 marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
 • stupeň EKR 7 autorskoprávna ochrana výtvarného diela
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 techniky a technológie realizácie vizuálneho umeleckého diela v príslušnom odbore a štýle umenia
 • stupeň EKR 7 postupy cenotvorby a oceňovania umeleckých diel
 • stupeň EKR 7 odborná umelecko-historická terminológia
  Špecifikácia:
  znalosť správneho výkladu a korektnej interpretácie jednotlivých pojmov príslušného umeleckého druhu v jeho historických súvislostiach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
 • stupeň EKR 7 poskytovanie odborných stanovísk pri posudzovaní umeleckých diel
  Špecifikácia:
  napr. pri posudzovaní pravosti umeleckých predmetov a diel pri ich kúpe alebo predaji
 • stupeň EKR 7 skúmanie a posudzovanie umenovedných súvislostí medzi umeleckými dielami navzájom a ich spoločenským, resp. historickým kontextom
 • stupeň EKR 7 katalogizácia umeleckých diel a ich autorov
 • stupeň EKR 7 datovanie vzniku umeleckých diel
 • stupeň EKR 7 identifikácia techniky realizácie alebo interpretácie diela, príslušného štýlu a umeleckospoločenského zaradenia
 • stupeň EKR 7 analýza a interpretácia umeleckých diel
  Špecifikácia:
  aplikácia dejín a teórie umenia vo výskume a riešení úloh spojených s analýzou umeleckého diela, analýza umeleckej tvorby na formulovanie kritickej výpovede o umeleckom diele – najmä v umeleckej kritike, sledovanie aktuálneho vývoja v oblasti vizuálneho umenia, dizajnu alebo architektúry
 • stupeň EKR 7 zoraďovanie historických faktov, ich štruktúrovanie a začleňovanie do vzájomných súvislostí, príčinných a následných vzťahov, triedenie, rozlišovanie a klasifikovanie poznatkov a ich aplikácia
  Špecifikácia:
  v oblasti vizuálneho umenia, dizajnu alebo architektúry
 • stupeň EKR 7 informovanie o výtvarných dielach na trhu s umením a ich prezentovanie zákazníkom v procese marketingu a predaja
 • stupeň EKR 7 budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci vizuálneho umenia a v rámci riešenia problémov v danom odbore
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie