Odborný pracovník pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva

Odborný pracovník pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva vypracúva návrhy stratégií, koncepcie a metodiky v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Vykonáva činnosť zameranú na zhromažďovanie, spracúvanie, dokumentovanie, propagáciu, ochranu a starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru ako nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska. Realizuje terénne výskumy pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Odborný pracovník pre tradičnú ľudovú kultúru
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 2621 - Archivári, kurátori a pamiatkari
SK ISCO-08 2621006 - Špecialista v oblasti kultúrneho dedičstva
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Špecialista kultúrneho dedičstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 východiská, ciele a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
  Špecifikácia:
  znalosť Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
 • stupeň EKR 7 princípy, formy, nástroje a mechanizmy rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
  Špecifikácia:
  znalosť Koncepcie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy ochrany kultúrneho dedičstva
  Špecifikácia:
  znalosť Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva
 • stupeň EKR 7 história a dejiny kultúry
 • stupeň EKR 6 kulturológia
 • stupeň EKR 6 estetika
 • stupeň EKR 6 sociológia
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 etnológia
 • stupeň EKR 6 kultúrna a sociálna antropológia
 • stupeň EKR 6 regionalistika

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spracovávanie návrhov na smerovanie politiky kultúrneho dedičstva, vrátane spôsobov jeho začlenenia do regionálnej politiky
  Špecifikácia:
  participácia na tvorbe podkladov na spracovanie návrhov smerovania politiky kultúrneho dedičstva, vrátane jeho začlenenia do regionálnej politiky
 • stupeň EKR 7 organizácia kultúrno-vzdelávacích akcií
  Špecifikácia:
  zameraných na propagáciu, ochranu a starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie odborných podkladov, metodík, koncepcií, stratégií a štúdií v oblasti tradičnej ľudovej kultúry
 • stupeň EKR 7 zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie údajov o tradičnej ľudovej kultúre
 • stupeň EKR 7 metodické usmerňovanie pri dokumentácii tradičnej ľudovej kultúry a tvorbe databáz
 • stupeň EKR 7 komunikácia a spolupráca s kultúrnymi organizáciami, miestnou verejnou správou, vedeckými a osvetovými organizáciami
  Špecifikácia:
  vrátane vysokých škôl, mimovládnych organizácií, príp. ďalších inštitúcií v súvisiacich činnostiach
 • stupeň EKR 7 odborné konzultácie v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva a v rámci riešenia problémov v danom odbore
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúrneho dedičstva
  Špecifikácia:
  spracovanie, koordinácia a participácia na medzinárodných a cezhraničných projektoch v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva
 • stupeň EKR 7 organizácia školení zameraných na starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru
  Špecifikácia:
  na celoslovenskej a regionálnej úrovni
 • stupeň EKR 7 digitalizácia objektov nehmotného kultúrneho dedičstva
 • stupeň EKR 7 editorská a vydavateľská činnosť v oblasti tradičnej ľudovej kultúry
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie