Odborný pracovník pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva Odborný pracovník pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva vypracúva návrhy stratégií a koncepcií rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva, tradičnej ľudovej kultúry, ľudovej umeleckej výroby a kultúrno-osvetovej činnosti. Vykonáva činnosť zameranú na podporu rozvoja kultúrnej identity a medzikultúrneho dialógu, mapovanie kultúrneho potenciálu regiónov Slovenska a na rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu v nich, na zhromažďovanie, spracúvanie, dokumentovanie a propagáciu nehmotného kultúrneho dedičstva. Zabezpečuje koordináciu a spoluprácu na medzinárodných a cezhraničných projektoch v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva. Metodicky a poradensky pôsobí pri dokumentácii a inventarizácii nehmotného kultúrneho dedičstva pre národný register kultúrneho dedičstva a sprístupňovanie digitalizovaného kultúrneho dedičstva. Analyzuje vývojové trendy v oblasti rozvoja a zachovania tradičných umelecko-remeselných činností a tradičnej ľudovej kultúry a výsledky aplikuje do programov rozvoj...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496368/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SK Odborný pracovník v oblasti kultúrneho dedičstva
SK Odborný pracovník pre tradičnú ľudovú kultúru
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná dĺžka praxe môže byť časovo upravená v závislosti od zaradenia zamestnanca pre konkrétny výkon funkcie, ktorý je stanovený zákonom o štátnej službe, resp. v prípade zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme katalógom pracovných činností pre zamestnancov kultúry. V prípade absolventov je možné akceptovať dosiahnutie praxe aj počas vysokoškolského štúdia.
ISCO-08
2621
SK ISCO-08
2621006
ESCO
844
SK NACE Rev. 2
M74,R91
CPA 2015
M74,R91
Príslušnosť k povolaniu
2621006

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy a podmienky ochrany, obnovy, využitia a prezentácie pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
história a dejiny kultúry
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsah, princípy, formy, nástroje a mechanizmy rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Znalosť Koncepcie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kulturológia
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky a postupy vykonávania pamiatkového výskumu
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
priority kultúrnej politiky z celoslovenského i regionálneho hľadiska a úlohy, ktoré kultúra zohráva pri rozvoji spoločnosti
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociológia
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
multikultúrne prvky správania a komunikácie
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
európska a mimoeurópska etnológia a folkloristika
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
etnológia
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kultúrna a sociálna antropológia
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
regionalistika
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy prieskumov a analýz v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a princípy prípravy, zabezpečenia a organizovania prezentačných, príp. kultúrno-vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a medzinárodné dohovory v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zákon o štátnej službe, zákon o výkone práce vo verejnom záujme a ďalšie súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a princípy ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Znalosť Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy spolupráce s neziskovými organizáciami, podnikateľskými subjektmi, rôznymi združeniami umelcov a ľudovoumeleckých výrobcov
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
európske štrukturálne fondy, pravidlá pre ich využívanie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
estetika
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
východiská, ciele a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Znalosť Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru.
Perspektíva: Aktuálna
7
tradičná ľudová výroba a remeslá
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tradičná hudobná ľudová kultúra
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v postupoch a podkladoch na zabezpečovanie tvorby koncepcií a programov v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie odborných podkladov, metodík, koncepcií, stratégií a štúdií v oblasti tradičnej ľudovej kultúry
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie návrhov na smerovanie politiky kultúrneho dedičstva, vrátane spôsobov jeho začlenenia do regionálnej politiky
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Participácia na tvorbe podkladov na spracovanie návrhov smerovania politiky kultúrneho dedičstva, vrátane jeho začlenenia do regionálnej politiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie, popisovanie, analýza, interpretácia a zovšeobecňovanie získaných poznatkov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie údajov o tradičnej ľudovej kultúre
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
editorská a vydavateľská činnosť v oblasti tradičnej ľudovej kultúry
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodická, analytická a odborná poradenská a výskumná činnosť pri zabezpečovaní kultúrno-osvetovej činnosti
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné konzultácie v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s kultúrnymi organizáciami, miestnou verejnou správou, vedeckými a osvetovými organizáciami
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Vrátane vysokých škôl, mimovládnych organizácií, príp. ďalších inštitúcií v súvisiacich činnostiach.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia školení zameraných na starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Na celoslovenskej a regionálnej úrovni.
Perspektíva: Aktuálna
7
digitalizácia objektov nehmotného kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické usmerňovanie pri dokumentácii tradičnej ľudovej kultúry a tvorbe databáz
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Spracovanie, koordinácia a participácia na medzinárodných a cezhraničných projektoch v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia kultúrno-vzdelávacích akcií
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Zameraných na propagáciu, ochranu a starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru.
Perspektíva: Aktuálna
6
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie a v rámci riešenia problémov v danom odbore na vnútroinštitucionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorivá, metodická a organizačná činnosť pri zabezpečovaní rozvoja kreativity, inovácií a kultúrno-kreatívneho priemyslu v celonárodnom i regionálnom prostredí
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?