Výskumník pamiatkového fondu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Výskumník pamiatkového fondu Výskumník pamiatkového fondu vykonáva architektonicko-historický, umelecko-historický a urbanisticko-historický pamiatkový výskum zameraný na získanie poznatkov o kultúrnych pamiatkach a pamiatkových územiach. Realizuje ho ako podklad na obnovu, revitalizáciu a reštaurovanie, alebo na vedecké a dokumentačné účely. Pri jeho realizácii na základe historických prameňov, terénnej obhliadky, deštruktívneho a nedeštruktívneho skúmania odkrýva, dokumentuje a interpretuje architektonické, stavebné, konštrukčné, výtvarné a remeselné prvky v hmote kultúrnych pamiatok, ako aj krajinné, sadovnícke a urbanistické historické štruktúry a koncepty v pamiatkových územiach. V priebehu výskumu dokumentuje odkryté nálezy a zabezpečuje ich základnú ochranu v rámci prebiehajúcich výskumných prác. Zaznamenáva ich v grafickej a fotografickej forme do záverečnej dokumentácie. Poznatky získané z výskumu analyzuje a následne synteticky spracováva do výskumnej dokumentácie, v ktorej formuluje odborné výsledky výs...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496313/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SK Výskumník historickej architektúry
SK Výskumník umelecko-historický
SK Výskumník historického urbanizmu
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
Poznámka: Tiež vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2010 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 231/2014 Z. z. Výskum môže vykonávať iba fyzická osoba s osvedčením alebo zamestnanec Pamiatkového úradu SR.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (§ 35a ods. 3)
Poznámka: Osvedčenie sa vydáva pre jednotlivé druhy výskumu: architektonicko-historický, umelecko-historický a urbanisticko-historický.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

Poznámka: Tiež vyhláška MK SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2010 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 231/2014 Z. z.
ISCO-08
2621
SK ISCO-08
2621004
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
M72,R91
CPA 2015
M72,R91
Príslušnosť k povolaniu
2621004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Environmentálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
tradičná a netradičná religiozita
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Základné poznanie náboženstiev a ikonografie.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a podmienky ochrany, obnovy, využitia a prezentácie pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: T.j. národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, archeologických nálezov a nálezísk.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koncepcia ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kultúrne pamiatky
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Kultúrne pamiatky, pamiatkové objekty a predmety, výtvarné súčasti pamiatkových objektov.
Perspektíva: Aktuálna
7
nové digitálne príležitosti na obnovu, zachovanie a spoluvytváranie kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Budúca
7
vyspelé materiály a nové technológie na ochranu, zachovanie a obnovu artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Na ochranu, zachovanie a obnovu pamiatkového fondu.
Perspektíva: Budúca
7
inovatívne modely riadenia a partnerstva na zlepšenie mestského a vidieckeho prostredia a na podporu adaptívneho znovuvyužitia hmotného kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Budúca
7
terénne metódy a techniky
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória terénneho výskumu
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Postupy prípravy, realizácie a spracovania dokumentácie pamiatkových výskumov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy používané na analýzu a hodnotenie národného systému výskumu, vývoja a inovácií, jeho porovnávanie so systémami vybraných krajín a na prípravu strategických materiálov zameraných na jeho rozvoj, zefektívňovanie a lepšie zapojenie do európskeho výskumného priestoru
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príslušná vedná a technická odbornosť
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Orientácia v súčasných materiáloch, technológiách a technikách používaných pri obnove jednotlivých druhov a súčastí pamiatkového fondu.
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne normy na ochranu pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a medzinárodné dohovory v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Vnútroštátne právne predpisy a medzinárodné dohovory.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: Na spracovávanie výskumných dokumentácií.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku
Príznak: Sektorová (21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
5
ochranné pásma
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnej práce na lešení, vo výškach, na plošinách, znalosť protipožiarnych opatrení a zásady práce so zdraviu škodlivými látkami.
Perspektíva: Aktuálna
6
vedné disciplíny participujúce na činnostiach v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Dejiny a teória umenia a kultúry, alebo dejiny a teória architektúry a stavebníctva, alebo archeológia, alebo urbanizmus a príbuzné odbory.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie príslušných noriem a predpisov z oblasti pamiatkovej starostlivosti
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Pedagogická a vedecká činnosť.
Perspektíva: Aktuálna
7
samostatné vykonávanie výskumov pamiatok a ich súborov alebo pamiatkových území, resp. archeologických nálezísk
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Architektonicko-historický výskum, umelecko-historický výskum, urbanisticko-historický výskum, analýza poznatkov, syntetické spracovanie, koncepčná návrhová činnosť, formulácia výsledkov odbornej práce vo výskumnej dokumentácii.
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie odborných, vedecko-výskumných a metodických úloh v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie a vyhodnocovanie výskumných a vývojových úloh s využitím výskumných metód v oblasti pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Spracovávanie a vyhodnocovanie výsledkov pamiatkových výskumov.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nových technológií a materiálov vo výskume, ochrane, obnove a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Budúca
7
ovládanie softvérového programu na odbornú evidenciu pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia a dokumentácia pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová (21) ?
Špecifikácia: Príprava, realizácia a spracovanie dokumentácie pamiatkových výskumov.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie softvérového programu na spracovávanie výskumných dokumentácií v rámci pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Ovládanie softvérov pri tvorbe výskumnej dokumentácie, jej grafických, fotografických a ďalších častí a ich implementácii do celku.
Perspektíva: Aktuálna
6
odborné konzultácie v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s médiami a efektívna prezentácia projektov v kultúre
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Prezentácia výsledkov pamiatkového výskumu a súvisiacich odborných činností prostredníctvom médií a elektronických sietí.
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s orgánmi štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?