Mechatronik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Mechatronik

Mechatronik vykonáva pracovnú činnosť pri montáži, nastavovaní, opravách a údržbe automatizovaných výrobných liniek.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre elektrotechniku
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov

viac...
ISCO-08 7233 - Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení
SK ISCO-08 7233010 - Mechatronik
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Príslušnosť k povolaniu Mechanik priemyselných strojov a zariadení

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 elektrické stroje a prístroje
 • stupeň EKR 4 mechatronika
 • stupeň EKR 4 aplikovaná informatika
 • stupeň EKR 4 hydromechanika, hydraulika, pneumatika
 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
 • stupeň EKR 4 meracia a regulačná technika
 • stupeň EKR 4 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 4 PLC (Programovateľný logický automat)
 • stupeň EKR 4 materiály a ich vlastnosti
  Špecifikácia:
  Materiály používané na výrobu strojov a ich súčastí.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v elektrotechnike
 • stupeň EKR 3 elektrotechnické materiály, vodiče a káble
 • stupeň EKR 3 riadiaca technika
 • stupeň EKR 2 počítačom riadená výroba

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
 • stupeň EKR 4 testovanie programov pre cnc výrobné stroje, pram a výrobné linky
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
 • stupeň EKR 4 opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
 • stupeň EKR 4 opravy a nastavovanie hydraulických a pneumatických mechanizmov
 • stupeň EKR 4 zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a ďalších komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
 • stupeň EKR 4 zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektrických slaboprúdových rozvodov a ich súčastí a zariadení
 • stupeň EKR 4 zostavovanie, montáž a oživovanie cnc výrobných strojov, pram a liniek
 • stupeň EKR 4 diagnostikovanie porúch cnc výrobných strojov pram, pracovísk a liniek
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba cnc obrábacích strojov
 • stupeň EKR 4 obsluha výrobnej linky
 • stupeň EKR 4 údržba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
 • stupeň EKR 4 meranie elektrických a neelektrických veličín a parametrov, vrátanie vyhodnotenia nameraných hodnôt
 • stupeň EKR 3 obsluha cnc sústruhov, frézok a vyvrtávačiek
 • stupeň EKR 3 vyhľadávanie porúch, oprava a údržba elektronických zariadení
 • stupeň EKR 4 zostavovanie a rozoberanie technických súčastí strojov
 • stupeň EKR 4 vykonávanie údržby, rekonštrukcií a opráv strojov a zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie