Animátor (tvorca animácie)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Animátor (tvorca animácie)

Animátor (tvorca animácie) vytvára pohyblivú grafiku pre televíziu, film, internet a na prezentácie v rámci kultúrno-spoločenských podujatí. Navrhuje a tvorí autorské video diela a animované komponenty. Spolupracuje na komplexnom procese vzniku animovaného filmu od scenára, dramaturgie, réžie, 2D a 3D animácie, strihu obrazu a zvuku, vizuálnych efektov až po produkciu a distribúciu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Dizajnér animácie
Filmový animátor
Motion graphics designer
Tvorca filmovej animácie
Videografik
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2166 - Grafickí a multimediálni dizajnéri
SK ISCO-08 2166005 - Animátor (tvorca animácie)
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Dizajnér IT

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 základy manažmentu umeleckého diela
  Špecifikácia:
  základy manažmentu umeleckého diela
 • stupeň EKR 4 výtvarné techniky
  Špecifikácia:
  kresba, grafické a maliarske techniky, materiály a techniky na tvorbu 3D modelov pre účely animácie
 • stupeň EKR 4 práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
  Špecifikácia:
  softvér na tvorbu animácií, editácia vektorovej a bitmapovej grafiky
 • stupeň EKR 4 marketing v kultúre a umení
  Špecifikácia:
  základy marketingu v umení a reklame
 • stupeň EKR 4 história výtvarného umenia
  Špecifikácia:
  dejiny výtvarnej kultúry
 • stupeň EKR 4 technológia a techniky výroby bábok a dekorácií
 • stupeň EKR 4 súčasné trendy v audiovizuálnom umení a reklame
 • stupeň EKR 4 význam a spôsoby mediálnej komunikácie
 • stupeň EKR 4 teória farieb
 • stupeň EKR 4 filmová reč
  Špecifikácia:
  základy, prvky filmovej reči
 • stupeň EKR 4 teoretické východiská tvorby filmu a audiovizuálneho diela
 • stupeň EKR 4 princípy a zásady videoprodukcie
 • stupeň EKR 4 typografia
  Špecifikácia:
  dejiny písma, klasifikácia písem, sadzba
 • stupeň EKR 4 techniky editácie obrazu a zvuku
  Špecifikácia:
  techniky editácie fotografie, videa, možnosti ich kombinácie a recyklácie
 • stupeň EKR 4 dejiny filmu
 • stupeň EKR 4 morfológia a syntax
  Špecifikácia:
  tvaroslovie a kompozícia v audiovizuálnej tvorbe
 • stupeň EKR 4 autorskoprávna ochrana audiovizuálneho diela
  Špecifikácia:
  základy autorských práv
 • stupeň EKR 4 princípy, spôsoby a postupy publikovania v médiách
  Špecifikácia:
  publikovanie animovaného diela v televízii, na internete a verejných prezentáciach
 • stupeň EKR 4 publikovanie v médiách
  Špecifikácia:
  publikovanie animovaného diela v televízii, na internete a verejných prezentáciach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 ovládanie zvukovej skladby
 • stupeň EKR 4 zaznamenávanie zvukových prejavov
 • stupeň EKR 4 tvorba novinárskej fotografie
 • stupeň EKR 4 práca s mikrofónom
  Špecifikácia:
  i ako spoluautor
 • stupeň EKR 4 ovládanie DJ softvéru
  Špecifikácia:
  príprava komponentov na hry, simulácie, virtuálne televízne štúdio
 • stupeň EKR 4 tvorivé používanie súčasných audiotechnológií a videotechnológií
 • stupeň EKR 4 editácia zvuku
  Špecifikácia:
  klasické a digitálne techniky
 • stupeň EKR 4 selekcia a prehrávanie reprodukovaných hudobných skladieb
  Špecifikácia:
  technika pixilácie, cut-out animácie, bábkovej animácie, digitálnej animácie
 • stupeň EKR 4 analýza, napodobenie a návrh vizuálneho štýlu
 • stupeň EKR 4 práca so strihom, ovládanie strihacieho softvéru
  Špecifikácia:
  strih digitálneho obrazu a zvuku
 • stupeň EKR 4 tvorba animácií, animovaných sekvencií pre reklamu a marketingovú komunikáciu
 • stupeň EKR 4 realistická a štylizovaná kresba figúry, portrétu a predmetu
  Špecifikácia:
  kresba pre animáciu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie