Správca prírodných pamiatok

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Správca prírodných pamiatok

Správca prírodných pamiatok zabezpečuje a riadi technicko-hospodársku správu, prevádzku a údržbu prírodnej pamiatky s prihliadnutím na zachovanie jej architektonických, prírodných a pamiatkových hodnôt. Vytvára podmienky na jej optimálne relaxačno-rekreačné využitie a realizáciu výchovno-vzdelávacích aktivít.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Správca historického parku
Správca historickej záhrady
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 5153 - Správcovia objektov
SK ISCO-08 5153005 - Správca prírodných pamiatok
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Správca objektov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 princípy starostlivosti o pamiatkové objekty
  Špecifikácia:
  princípy starostlivosti o pamiatkové objekty a prírodné pamiatky
 • stupeň EKR 6 právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
  Špecifikácia:
  základné poznatky o právnych predpisoch v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, znalosť zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii
  Špecifikácia:
  stroje a zariadenia používané v záhradníckej praxi
 • stupeň EKR 4 metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
  Špecifikácia:
  metódy ochrany rastlín a drevín proti škodcom a spôsoby likvidácie rozličných druhov škodcov a chorôb
 • stupeň EKR 4 marketing v cestovnom ruchu
  Špecifikácia:
  základné poznatky o marketingu a reklame v cestovnom ruchu, o propagácii pamiatky ako objektu cestovného ruchu
 • stupeň EKR 4 Systém verejnej správy na Slovensku - štátna správa, samospráva, verejné inštitúcie
  Špecifikácia:
  základné poznatky o fungovaní verejnej správy a fungovaní špecializovanej štátnej správy
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
  Špecifikácia:
  základné poznatky o vedení úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 účtovné doklady a ich evidencia
  Špecifikácia:
  základné poznatky o účtovných dokladoch a spôsobe ich evidencie
 • stupeň EKR 4 fakturačná a zmluvná problematika
  Špecifikácia:
  základné poznatky o vyhotovovaní faktúr a zmlúv
 • stupeň EKR 4 dodávateľsko-odberateľské vzťahy
  Špecifikácia:
  základné poznatky o vzniku dodávateľsko-odberateľských vzťahov, kontrole záväzkov a preberaní dohodnutých prác
 • stupeň EKR 4 záhradná architektúra
  Špecifikácia:
  základné poznatky o drobnej záhradnej architektúre, historický kontext
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
  Špecifikácia:
  základné poznatky pri ochrane zdravia, zásady bezpečnosti pri práci, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri používaní nástrojov a drobných poľnohospodárskych mechanizmov, pri používaní chemických prípravkov na ošetrenie rastlín
 • stupeň EKR 4 spôsoby výsadby a ošetrenia stromov a okrasných drevín
 • stupeň EKR 4 zásady protipožiarnej ochrany prírody
 • stupeň EKR 6 manažment a postupy riadenia prevádzky objektu
  Špecifikácia:
  s prihliadnutím na jeho špecifiká
 • stupeň EKR 6 zásady a princípy prípravy, zabezpečenia a organizovania prezentačných, príp. kultúrno-vzdelávacích aktivít
  Špecifikácia:
  základné poznatky o príprave, zabezpečení a organizovaní prezentačných, kultúrno-vzdelávacích aktivít
 • stupeň EKR 6 história pamiatkového objektu a regiónu
  Špecifikácia:
  základné poznatky o histórii prírodného objektu a regiónu
 • stupeň EKR 6 právne predpisy pri správe majetku
 • stupeň EKR 4 spôsoby prípravy a aplikácie substrátov na výživu a ochranu rastlín
 • stupeň EKR 6 právne predpisy v oblasti ochrany prírodného dedičstva
  Špecifikácia:
  základné poznatky o právnych predpisoch v oblasti ochrany prírodného dedičstva, znalosť zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 riešenie problémov súvisiacich so starostlivosťou o pamiatkové objekty
  Špecifikácia:
  analýza a riešenie problémov spojených so starostlivosťou o prírodné pamiatky
 • stupeň EKR 6 manažovanie obchodných vzťahov s dodávateľmi
  Špecifikácia:
  zabezpečovanie a kontrola dodávateľsko-odberateľských vzťahov pri dodávkach rozličných tovarov a služieb
 • stupeň EKR 6 príprava reportov v oblasti správy zvereného majetku
 • stupeň EKR 6 riešenie havarijných stavov a krízových situácií
  Špecifikácia:
  zabezpečovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov pri odstraňovaní havarijných stavov a krízových situácií
 • stupeň EKR 4 organizačné zaisťovanie návštevníckej prevádzky v pamiatkových objektoch
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 výsadba okrasných rastlín, vrátane ošetrovania po výsadbe
 • stupeň EKR 4 preberanie údržbárskych a opravárenských prác od dodávateľov
  Špecifikácia:
  zabezpečovanie údržbarských a opravárenských prác, preberanie prác od dodávateľov
 • stupeň EKR 4 evidencia a inventarizácia zvereného majetku
  Špecifikácia:
  zabezpečovanie evidencie a inventarizácie zvereného majektu
 • stupeň EKR 6 organizovanie prác pri zabezpečovaní prevádzky a údržby pamiatkového objektu s cieľom zachovania jeho prírodných hodnôt
 • stupeň EKR 6 poskytovanie základných informácií o objekte, jeho prezentačných, kultúrno-vzdelávacích aktivitách pre médiá a verejnosť
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov a dokladov na spracovanie objednávok a na uzatváranie zmluvných vzťahov s rozličnými partnermi
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie dodržiavania právnych predpisov o pamiatkovej starostlivosti s ohľadom na prevádzku pamiatkového objektu
 • stupeň EKR 6 príprava, zabezpečovanie a organizovanie prezentačných, príp. kultúrno-vzdelávacích aktivít
 • stupeň EKR 6 komunikácia s orgánmi verejnej správy a špecializovanej štátnej správy
  Špecifikácia:
  spolupráca s príslušnými pamiatkovými a odbornými orgánmi
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie dodávok tovarov a služieb pre potreby prevádzky, údržby a rekonštrukcie objektov
  Špecifikácia:
  zabezpečovanie dodávateľských služieb súvisiacich so správou pamiatky
 • stupeň EKR 6 zostavovanie plánov a rozpočtov na nákup majetku, prevádzku, správu a údržbu objektu
 • stupeň EKR 6 vedenie dokumentácie a odbornej evidencie súvisiacej so správou prírodnej pamiatky
  Špecifikácia:
  evidencie vzácnych drevín
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie zhotovenia informačných tabúľ, panelov o pamiatke
  Špecifikácia:
  vrátane tvorby, prípravy ich obsahu a zabezpečenia ich výroby, osadenia v teréne a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie