Kustód

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kustód

Kustód odborne spravuje zverenú zbierku múzea, resp. galérie. Stanovuje a zodpovedá za dodržiavanie optimálnych podmienok uloženia zbierkových predmetov v depozitári a ich pravidelnú kontrolu. Zodpovedá za operatívnu odbornú agendu správy zbierok, kontroluje evidenčné záznamy o pohybe a správe zbierkových predmetov a podieľa sa na spracovávaní odbornej dokumentácie - kondičných správ, výpožičnej agendy, revízie zbierok a i..

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Odborný správca zbierky
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2621 - Archivári, kurátori a pamiatkari
SK ISCO-08 2621007 - Kustód
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Špecialista kultúrneho dedičstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
  Špecifikácia:
  Ide najmä o historické vedy, základy z dejín a teórie umenia, základy archeológie, základy etnológie, základy botaniky, základy zoológie, základy mineralógie, základy paleontológie, resp. základy petrografie
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
 • stupeň EKR 7 poslanie a ciele múzea, resp. galérie
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy odbornej správy múzejných/galerijných zbierok
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 7 muzeológia
 • stupeň EKR 7 muzeografia
 • stupeň EKR 7 teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
 • stupeň EKR 6 terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
 • stupeň EKR 6 práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
  Špecifikácia:
  softvér na odbornú evidenciu zbierkových predmetov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vyhľadávanie, spracovanie a aplikácia nových informácií v oblasti múzejníctva a galerijníctva
 • stupeň EKR 7 budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
 • stupeň EKR 7 nastavovanie metodiky odbornej starostlivosti o zbierku múzea, resp. galérie
 • stupeň EKR 7 odborné konzultácie v oblasti múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
 • stupeň EKR 7 formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
 • stupeň EKR 7 kontrola evidenčných záznamov o pohybe a odbornom ošetrení zbierkových predmetov
 • stupeň EKR 7 stanovenie a kontrola dodržiavania optimálnych podmienok uloženia zbierkových predmetov
 • stupeň EKR 7 odborné spravovanie a dokumentácia zbierky múzea, resp. galérie
  Špecifikácia:
  spracovávanie kondičných správ, výpožičnej agendy, revízie zbierok, druhostupňovej evidencie a i.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie