Spevák

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Spevák

Spevák tvorivo interpretuje sólové party piesní a hudobných skladieb. Spolupracuje s hudobníkmi pri tvorbe, skúšaní a naštudovaní koncertného repertoáru.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Spevák sólista
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
viac...
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08 2652014 - Člen hudobnej skupiny (hudobník)
2652002 - Člen speváckeho zboru
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Hudobník
Spevák

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 hudobná história
  Špecifikácia:
  orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach
 • stupeň EKR 5 teória hudby
  Špecifikácia:
  všeobecná náuka o hudbe, základy hudobnej teórie - stupnice, notové kľúče, harmónia, kontrapunkt, hudobné formy, hudobné druhy
 • stupeň EKR 5 teoreticko-praktické problémy interpretácie
  Špecifikácia:
  tvorivé postupy a metódy pri interpretácii vokálnej a vokálno-inštrumentálnej literatúry hudobných diel
 • stupeň EKR 5 interpretačné štýly
 • stupeň EKR 5 vokálna a vokálno-inštrumentálna literatúra
 • stupeň EKR 5 metodika spevu
 • stupeň EKR 5 didaktika spevu
 • stupeň EKR 5 notový zápis
  Špecifikácia:
  znalosť notového zápisu
 • stupeň EKR 5 literatúra hudobného žánru
 • stupeň EKR 5 základy sluchovej analýzy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 individuálna príprava a naštudovanie skladieb
  Špecifikácia:
  tvorivé podieľanie sa na interpretácii hudobných diel
 • stupeň EKR 5 sólová spevácka interpretácia príslušného žánra
 • stupeň EKR 5 voľba adekvátneho interpretačného prístupu
 • stupeň EKR 5 ovládanie techniky spevu
 • stupeň EKR 5 sluchové rozlišovanie vokálno-intonačných prejavov
  Špecifikácia:
  rozvinutý hudobný sluch, sluchové rozlišovanie tónov, súzvukov a ich rytmického členenia
 • stupeň EKR 5 interpretácia notového zápisu
 • stupeň EKR 5 práca s mikrofónom

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie