Retušér

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Retušér

Retušér spracováva pomocou grafických programov obrazové súbory za účelom ich úpravy, zmeny pozície detailov, zlepšenia, vyčistenia a pod. Vykonáva farebné korekcie, zjednotenia farebných tónov, odstraňuje nedostatky - chybové korekcie a realizuje ich digitálne uloženie v programe.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3435 - Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
SK ISCO-08 3435021 - Retušér
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Technik umeleckej tvorby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 metódy a postupy retuše
 • stupeň EKR 4 teória farieb
 • stupeň EKR 4 princípy digitalizácie dokumentov a filmotéky
 • stupeň EKR 4 postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
  Špecifikácia:
  postupy práce s grafickými programami na úpravu obrazových súborov
 • stupeň EKR 3 techniky editácie obrazu a zvuku
 • stupeň EKR 4 postupy práce s dátami pre retuš
  Špecifikácia:
  znalosť škály rozlíšenia (od 2K až do 8K) pre audiovizuálne záznamy, dpi (napr. od 300 dpi do 1200 a vyššie, rôzne formáty a i.) pre obrazové materiály (napr. fotografie a i.), formáty, v ktorých sú spracovávané

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 úprava farebných hodnôt a gradácie, farebné zjednocovanie, retuš, práce vo farebných priestoroch s využitím grafických počítačových systémov
  Špecifikácia:
  práce vo farebných priestoroch s využitím grafických počítačových programov
 • stupeň EKR 4 voľba postupu retušovania, potrebných pomôcok a materiálu
 • stupeň EKR 4 ovládanie grafických programov na úpravu obrazových súborov
  Špecifikácia:
  praktická práca s grafickými programami
 • stupeň EKR 4 korekcia deformácií a kazov statických a pohyblivých obrázkov v digitálnej podobe
 • stupeň EKR 4 úpravy kompozície obrazových záznamov
  Špecifikácia:
  zmeny pozície detailov, pridanie, resp. odstránenie elementov obrázkov
 • stupeň EKR 4 zaostrovanie, príp. rozmazávanie obrazových záznamov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie