Múzejný, galerijný pedagóg

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Múzejný, galerijný pedagóg

Múzejný, galerijný pedagóg napĺňa a rozvíja vzdelávaciu funkciu múzea, resp. galérie. Zodpovedá za celkovú stratégiu a koncepciu vzdelávania návštevníkov, ako aj za obsahovú prípravu a realizáciu edukačných programov múzea, resp. galérie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Metodik edukačnej činnosti múzea/galérie
Múzejný/galerijný edukátor
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2355 - Lektori umenia
SK ISCO-08 2355002 - Múzejný, galerijný pedagóg
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Lektor umenia

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
  Špecifikácia:
  poznatky z vedných disciplín súvisiacich s profiláciou a špecializáciou múzea, resp. galérie
 • stupeň EKR 7 všeobecná pedagogika
 • stupeň EKR 7 didaktika a didaktická technika
 • stupeň EKR 7 poslanie a ciele múzea, resp. galérie
 • stupeň EKR 7 teória výchovy
 • stupeň EKR 7 vývinová psychológia
  Špecifikácia:
  základné poznatky v oblasti vývinovej psychológie
 • stupeň EKR 7 múzejno-pedagogické techniky a zdroje
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy sprostredkovania informácií o zbierkach múzea/galérie verejnosti
 • stupeň EKR 7 súčasné vzdelávacie teórie
  Špecifikácia:
  základné poznatky o súčasných vzdelávacích teóriách
 • stupeň EKR 7 postupy a zásady hodnotenia edukačných programov
 • stupeň EKR 7 formálny vzdelávací systém

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vyhľadávanie, spracovanie a aplikácia nových informácií v oblasti múzejníctva a galerijníctva
 • stupeň EKR 7 iniciovanie nových projektov, pracovných postupov a riešení odborných problémov múzea, resp. galérie
 • stupeň EKR 7 odborné konzultácie v oblasti múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
  Špecifikácia:
  poskytovanie odborných konzultácií v oblasti múzejnej, resp. galerijnej pedagogiky
 • stupeň EKR 7 formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
 • stupeň EKR 7 tvorba a napĺňanie vzdelávacej koncepcie múzea, resp. galérie
 • stupeň EKR 7 evaluácia edukačných programov a edukačnej činnosti múzea, resp. galérie
 • stupeň EKR 7 koncipovanie a realizovanie vedecko-výskumnej činnosti v oblasti múzejnej, resp. galerijnej pedagogiky
 • stupeň EKR 7 koncipovanie a príprava edukačných materiálov a výstupov múzea, resp. galérie
 • stupeň EKR 7 práca s kurikulami formálneho vzdelávacieho systému
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladov a metodických materiálov pre lektorov a animátorov v múzeu, resp. galérii
 • stupeň EKR 7 výber a vyškolenie nových lektorov a animátorov v múzeu, resp. galérii
 • stupeň EKR 7 tvorba stratégií, plánov a ich implementácia
  Špecifikácia:
  v oblasti edukačnej činnosti múzea, resp. galérie
 • stupeň EKR 7 aktívne vedenie edukačného programu a iného sprievodného kultúrneho programu v múzeu, resp. galérii
 • stupeň EKR 7 výber vhodných múzejno-didaktických metód a ich aplikácia v múzejno-pedagogickej praxi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie