Výtvarný redaktor

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Výtvarný redaktor

Výtvarný redaktor v spolupráci s editorom zodpovedá za celkový vizuál knihy, jej grafické spracovanie a prípravu podkladov na tlačiarenské spracovanie. V spolupráci s editorom zabezpečuje obrazové materiály, fotografie, ilustrácie a zodpovedá za zabezpečenie autorských práv k nim.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2642 - Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike
SK ISCO-08 2642010 - Výtvarný redaktor
Divízia SK NACE Rev. 2 Nakladateľské činnosti
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Žurnalista (novinár, redaktor)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • umelecký talent

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 výtvarné techniky
 • stupeň EKR 6 litografia a reprodukčná grafika
 • stupeň EKR 6 zásady a postupy vydavateľskej činnosti
 • stupeň EKR 6 postupy polygrafických prác
 • stupeň EKR 6 nové trendy v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 6 metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 6 princípy reprografických zariadení
 • stupeň EKR 6 typografické pravidlá úpravy textov
 • stupeň EKR 6 počítačová grafika
 • stupeň EKR 6 súčasné trendy vo výtvarnom umení
 • stupeň EKR 6 história výtvarného umenia
 • stupeň EKR 6 výtvarná kritika
 • stupeň EKR 6 zásady práce s farbou
 • stupeň EKR 6 práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
  Špecifikácia:
  postupy práce v prostredí rôznych grafických programov
 • stupeň EKR 6 autorské právo, priemyselná právna ochrana
  Špecifikácia:
  Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 4 základné pojmy vo výtvarnej tvorbe
  Špecifikácia:
  základné pojmy v grafickej tvorbe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 spracovanie grafického návrhu tlačovín
 • stupeň EKR 6 tvorba výtvarno-technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 6 informácie o nových a existujúcich produktoch v polygrafii
 • stupeň EKR 6 spracovanie textových a obrazových podkladov do tlače
 • stupeň EKR 6 vyhľadávanie a selekcia fotografií, kresieb, reprodukcie obrazov na ilustrovanie vnútrajška a obálky publikácií
 • stupeň EKR 6 komunikácia s fotografickými agentúrami, majiteľmi webových obrazových stránok, múzeami, príp. ďalšími subjektmi za účelom zabezpečenia práva na použitie ilustračných fotografií a obrázkov
 • stupeň EKR 6 orientácia v normách a typografických pravidlách sadzby, úpravách a zlomoch textu
 • stupeň EKR 6 úprava farebných hodnôt a gradácie, farebné zjednocovanie, retuš, práce vo farebných priestoroch s využitím grafických počítačových systémov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie