Vydavateľský redaktor

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vydavateľský redaktor Vydavateľský redaktor riadi celkovú koncepciu edičného plánu vo vydavateľstve za zverený úsek a organizuje prácu interných aj externých spolupracovníkov pri príprave knihy na vydanie. Vyhľadáva vhodný prekladový titul na knižných veľtrhoch, v katalógoch zahraničných vydavateľov, na internetových predajných portáloch. Komunikuje so zahraničnými vydavateľmi a literárnymi agentúrami pri zabezpečení autorských práv. Vyhodnocuje rukopisy diel pôvodných autorov, odporúča tituly do edičného plánu vydavateľstva, prípadne spisovateľov žiada o zameranie na projekty, ktoré chce dané vydavateľstvo vydať. Zabezpečuje externých prekladateľov, textových redaktorov/korektorov, výtvarných redaktorov/grafikov. Navrhuje autorom úpravy a revízie rukopisov s cieľom zatraktívniť ich pre cieľovú skupinu. Konzultuje s prekladateľom v prípade nejasného alebo nepresného prekladu. Po grafickom zalomení textu do hárkov a zaradení ilustrácií schvaľuje jednotlivé kroky pri výrobe knihy. Spolupracuje na propagácii d...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496128/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SK Editor
SK Knižný redaktor
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
ISCED rozšírenie
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2641
SK ISCO-08
2641008
ESCO
1059
SK NACE Rev. 2
J58,R90
CPA 2015
J58,R90
Príslušnosť k povolaniu
2641008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
história a dejiny kultúry
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: možnosti využitia digitálnych technológií a nových médií v rámci vydavateľskej činnosti, vrátane možností doplnenia edičného plánu vydavateľstva o e-knihy a audio knihy
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy edičnej činnosti
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: vrátane zásad a postupov prípravy a zostavenia edičného plánu
Perspektíva: Aktuálna
6
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy fungovania vydavateľstva
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: znalosť súvislostí fungovania vydavateľstva
Perspektíva: Aktuálna
6
marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) v znení neskorších právnych predpisov
Perspektíva: Aktuálna
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
literárna veda
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória a dejiny slovenskej literatúry
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória a dejiny zahraničnej literatúry
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inovatívne spôsoby umeleckého vyjadrenia, naratívu, komunikácie a interakcie
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: nové formy a inovatívne postupy prezentačných a propagačných aktivít v rámci vydavateľskej činnosti s dôrazom na internet a sociálne siete, vrátane využívania podcastov, analýzy médií druhej generácie, monitoringu sociálnych sietí a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia tlače
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: vrátane postupov digitálneho uchovávania a archivácie zalomených rukopisov a výstupov pre tlačiareň s použitím aktualizovaných technológií
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vypracovávanie koncepčných zámerov a projektov, vydávanie literárnych, kartografických a iných diel
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie kontroly jazykovej čistoty v používaných textových editoroch a ich údržba
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov na články, anotácie, bulletiny, katalógy, almanachy, mapy a pod.
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: v slovenskom alebo cudzom jazyku
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie a vytváranie kontaktov pre medzinárodnú spoluprácu v príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: vo vydavateľstve
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie jazykových a grafických korektúr
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
usporadúvanie textov rukopisov podľa pokynov, vrátane úpravy a zjednocovania terminológie
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie a uzatváranie autorských zmlúv
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: rokovanie o podmienkach, nákladoch a iných špecifikáciách autorských zmlúv, dohliadanie na plnenie zmlúv, schvaľovanie a dokumentovanie zmien, vysporiadanie autorských práv a zabezpečovanie súladu s právnymi požiadavkami v zmysle platných zákonov v spolupráci s inštitúciami špecializovanými na správu autorských práv a so zameraním na medzinárodné licenčné právo
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia inovatívnych foriem prezentačných a propagačných aktivít v rámci vydavateľskej činnosti
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: používanie podcastov, analýza médií druhej generácie, monitoring a propagácia prostredníctvom sociálnych sietí atď.
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci vydavateľskej činnosti
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: používanie techniky desktop publishingu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s autormi, prekladateľmi, redaktormi, grafikmi pri príprave publikácie na vydanie
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
organizačné zabezpečovanie dodržiavania harmonogramov vydavateľských prác a dodržiavania stanovených redakčných plánov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?