Vydavateľský redaktor

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vydavateľský redaktor

Vydavateľský redaktor riadi celkovú koncepciu edičného plánu vo vydavateľstve za zverený úsek a organizuje prácu interných aj externých spolupracovníkov pri príprave knihy na vydanie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Editor
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2642 - Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike
SK ISCO-08 2642007 - Vydavateľský redaktor
Divízia SK NACE Rev. 2 Nakladateľské činnosti
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Žurnalista (novinár, redaktor)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 edičná činnosť
 • stupeň EKR 6 história a dejiny kultúry
 • stupeň EKR 6 literárna veda
 • stupeň EKR 6 marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
 • stupeň EKR 6 teória a dejiny slovenskej literatúry
 • stupeň EKR 6 technológia tlače
 • stupeň EKR 6 teória a dejiny zahraničnej literatúry
 • stupeň EKR 6 autorské právo, priemyselná právna ochrana
  Špecifikácia:
  Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 6 jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
 • stupeň EKR 6 zásady a postupy vydavateľskej činnosti
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 usporadúvanie textov rukopisov podľa pokynov, vrátane úpravy a zjednocovania terminológie
 • stupeň EKR 6 spracovanie a uzatváranie autorských zmlúv
 • stupeň EKR 6 spolupráca s autormi, prekladateľmi, redaktormi, grafikmi pri príprave publikácie na vydanie
 • stupeň EKR 6 vyhľadávanie a vytváranie kontaktov pre medzinárodnú spoluprácu v príslušnej oblasti
  Špecifikácia:
  vo vydavateľstve
 • stupeň EKR 6 vykonávanie kontroly jazykovej čistoty v používaných textových editoroch a ich údržba
 • stupeň EKR 6 organizačné zabezpečovanie dodržiavania harmonogramov vydavateľských prác a dodržiavania stanovených redakčných plánov
 • stupeň EKR 6 vypracovávanie koncepčných zámerov a projektov, vydávanie literárnych, kartografických a iných diel
 • stupeň EKR 6 vykonávanie jazykových a grafických korektúr
 • stupeň EKR 6 príprava podkladov na články, anotácie, bulletiny, katalógy, almanachy, mapy a pod.
 • stupeň EKR 4 spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
  Špecifikácia:
  v slovenskom alebo cudzom jazyku

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie