Koordinátor dobrovoľníkov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Koordinátor dobrovoľníkov

Koordinátor dobrovoľníkov koordinuje dobrovoľníkov v mimovládnych, samosprávnych, verejných a cirkevných organizáciách. Plánuje dobrovoľnícky program, uskutočňuje nábor, výber a prípravu dobrovoľníkov. Sprevádza ich, motivuje ich k činnosti a hodnotí ich aktivity a dosiahnuté výsledky. Pripravuje administratívne a legislatívne dokumenty k práci s dobrovoľníkmi.

Sektorová rada Veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3412 - Odborní pracovníci v oblasti sociálnej starostlivosti
SK ISCO-08 3412008 - Koordinátor dobrovoľníkov
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia
Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Vzdelávanie
Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Činnosti členských organizácií
Príslušnosť k povolaniu Koordinátor dobrovoľníkov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 definície dobrovoľníctva podľa právnych dokumentov SR a znalosť legislatívy v oblasti dobrovoľníctva
 • stupeň EKR 4 trendy a súčasná situácia v oblasti dobrovoľníctva na Slovensku
 • stupeň EKR 4 princípy a kroky plánovania dobrovoľníckeho programu
 • stupeň EKR 4 finančné plánovanie, riadenie nákladov a financovanie dobrovoľníckeho programu
 • stupeň EKR 4 projektový manažment
 • stupeň EKR 4 princípy marketingu a propagácie dobrovoľníctva
 • stupeň EKR 4 základy personálneho manažmentu
 • stupeň EKR 4 znaky a príčiny syndrómu vyhorenia a princípy psychohygieny
 • stupeň EKR 4 metódy výberu dobrovoľníkov
 • stupeň EKR 4 princípy vzdelávania a prípravy dobrovoľníkov
 • stupeň EKR 4 postupy hodnotenia a spätnej väzby v manažmente dobrovoľníkov
 • stupeň EKR 4 spôsoby motivácie dobrovoľníkov a jej udržiavanie
 • stupeň EKR 4 manažment dobrovoľníckych projektov organizácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 propagácia dobrovoľníctva organizácie a nábor dobrovoľníkov
 • stupeň EKR 4 tvorba manuálu a smernice dobrovoľníckeho programu v organizácii
 • stupeň EKR 4 plánovanie dobrovoľníckeho programu, vytváranie pracovných pozícii, profilu a náplne práce pre dobrovoľníkov
 • stupeň EKR 4 rozvoj vzťahov medzi zamestnancami, členmi, partnermi, klientmi organizácie a dobrovoľníkmi v organizácii
 • stupeň EKR 4 zostavovanie finančného plánu dobrovoľníckeho programu
 • stupeň EKR 4 identifikácia vzdelávacích potrieb dobrovoľníkov a zostavenie plánu ich vzdelávania
 • stupeň EKR 4 realizácia plánu vzdelávania dobrovoľníkov
 • stupeň EKR 4 zostavenie zmlúv, etického kódexu a iných záväzných dokumentov pre dobrovoľníkov
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie a administratíva dobrovoľníckeho programu
 • stupeň EKR 4 vytvorenie a realizácia metód hodnotenia dobrovoľníkov a dobrovoľníckeho programu
 • stupeň EKR 4 efektívne poskytovanie spätnej väzby dobrovoľníkom
 • stupeň EKR 4 zostavenie motivačného programu pre dobrovoľníkov
 • stupeň EKR 4 efektívne riešenie konfliktu a ukončenie práce s dobrovoľníkmi
 • stupeň EKR 4 riadenie dobrovoľníckych projektov organizácie
 • stupeň EKR 4 analýza a príprava hodnotiacich správ dobrovoľníckeho programu
 • stupeň EKR 4 podpora a riadenie procesu rozvoja a uznania kompetencií dobrovoľníkov získaných počas vykonávania dobrovoľníctva
 • stupeň EKR 4 aplikácia metód výberu dobrovoľníkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie