Kariérový poradca

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kariérový poradca prostredníctvom odborných poradenských metód, postupov a techník vedie klientov k samostatnému a zodpovednému rozhodovaniu v oblasti počiatočného, ďalšieho, celoživotného vzdelávania, voľby povolania, výberu a zmeny zamestnania, uplatnenia na trhu práce.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Alternatívne názvy
kariérový kouč
poradca v kariérovom vývine
poradca v profesionálnom vývine
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2423 - Špecialisti v oblasti personalistiky
SK ISCO-08
2423007 - Kariérový poradca
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Vzdelávanie
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista ľudských zdrojov

Kompetencie

informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
kultivovaný písomný prejav
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
komunikácia v cudzom jazyku
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
7
psychológia
Špecifikácia:
základy psychológie osobnosti, vývinovej, sociálnej, poradenskej psychológie, psychológie práce, psychodiagnostiky, pedagogiky a ďalších vied o človeku
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
metódy a techniky kariérového poradenstva
7
teórie kariérového vývinu a kariérového poradenstva
7
trendy na trhu práce, vzdelávacie príležitosti a možnosti pracovného uplatnenia
7
základné charakteristiky povolaní a podmienky ich vykonávania
7
legislatíva v oblasti vzdelávania a zamestnanosti
7
dostupné špecializované služby súvisiace s osobnými problémami a sociálnou situáciou
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
nadväzovanie a vedenie efektívneho poradenského vzťahu
7
využívanie kariérových informačných systémov a informačných systémov o trhu práce
7
orientácia v analýzach, prognózach a prehľadoch vývoja trhu práce
7
podpora procesu sebapoznania klienta
7
podpora klienta v rozvoji zručností pre riadenie vzdelávacej a profesijnej dráhy
7
podpora procesu rozhodovania klienta v otázkach kariérového rozvoja
7
používanie nástrojov kariérového hodnotenia a diagnostiky
7
analýza individuálnych a osobnostných špecifík klienta v sociálnom a kultúrnom kontexte (vrátane znevýhodnených skupín) a následná adaptácia poradenských postupov
7
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
7
vyhodnocovanie účinnosti intervencie
7
identifikácia potreby a odporučenie vhodných špecializovaných služieb
7
spolupráca s kľúčovými aktérmi z oblasti vzdelávania, zamestnanosti a trhu práce
7
podpora povedomia verejnosti o programoch a službách kariérového poradenstva
7
vedenie individuálnych a skupinových poradenských aktivít
Špecifikácia:
Mapovanie motivácie, osobnostných predpokladov, nadobudnutých vedomostí, zručností a schopností, vypracovanie kariérových cieľov a rozvoj ďalších zručností pre riadenie vlastnej kariéry.
7
vyhľadávanie, interpretácia a poskytovanie informácií relevantných pre kariérové rozhodovanie klienta
7
analýza a identifikácia cieľových skupín a potrieb klienta v kontexte rozvoja kariéry
7
uplatňovanie etických štandardov a štandardov kvality v kariérovom poradenstve
7
vedenie evidencie klientov a stanovených postupov kariérneho poradenstva
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa