Technik chemik

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik chemik zabezpečuje odborné technické činnosti a laboratórne práce na podporu analýz, testovania, výskumu, vývoja a praktického využitia výsledkov chemického výskumu. Zameriava sa na technickú pomoc a laboratórne zabezpečenie výskumu v odbore organickej, anorganickej, analytickej, jadrovej, kvantovej, fyzikálnej chémie alebo petrochémie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3111 - Technici v chemických a fyzikálnych vedách
SK ISCO-08
3111002 - Technik chemik
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba chemikálií a chemických produktov
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu
Technik chemik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anorganická chémia
4
organická chémia
4
analytická chémia
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
práca s chemikáliami a jedmi
4
jadrová chémia
4
kvantová chémia
4
fyzikálna chémia
4
petrochémia
4
chemická technológia
Špecifikácia:
Stroje, prístroje, zariadenia a laboratórne postupy.
4
právne predpisy v oblasti chémie
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
manipulácia s bežným a nebezpečným odpadom
4
posudzovanie hodnôt a parametrov pri obsluhe a riadení procesov vo výrobe chemických produktov
Špecifikácia:
Technická pomoc a laboratórne zabezpečenie výskumu v odbore organickej, anorganickej, analytickej, jadrovej, kvantovej alebo fyzikálnej chémie, alebo petrochémie. Príprava základných inštrukcií na prácu s prístrojmi a zariadeniami chemického, biologického a environmentálneho charakteru, vykonávanie testov a údržby, nakupovanie materiálu a chemikálií.
4
samostatné vykonávanie výstupnej kontroly a vyhodnocovanie závad
Špecifikácia:
Riadenie a kontrola jednoduchých alebo čiastkových technologických operácií podľa štandardných postupov pre danú výrobu alebo operáciu.
4
riadenie jednoduchých alebo rutinných technologických procesov
Špecifikácia:
Zabezpečenie odborných technických činnosti a laboratórnych prác na podporu analýz, testovania, výskumu a vývoja a praktického využitia výsledkov chemického výskumu. Asistencia vedcom v chemickom výskume a vývoji.
4
zaznamenávanie nameraných hodnôt
4
obsluha a starostlivosť o prístroje a zariadenia na výkon analýz a syntéz v chemickom výskume
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa