Technik chemik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik chemik

Technik chemik zabezpečuje odborné technické činnosti a laboratórne práce na podporu analýz, testovania, výskumu, vývoja a praktického využitia výsledkov chemického výskumu. Zameriava sa na technickú pomoc a laboratórne zabezpečenie výskumu v odbore organickej, anorganickej, analytickej, jadrovej, kvantovej, fyzikálnej chémie alebo petrochémie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3111 - Technici v chemických a fyzikálnych vedách
SK ISCO-08 3111002 - Technik chemik
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba chemikálií a chemických produktov
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu Technik chemik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 anorganická chémia
 • stupeň EKR 4 organická chémia
 • stupeň EKR 4 analytická chémia
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 práca s chemikáliami a jedmi
 • stupeň EKR 4 jadrová chémia
 • stupeň EKR 4 kvantová chémia
 • stupeň EKR 4 fyzikálna chémia
 • stupeň EKR 4 petrochémia
 • stupeň EKR 4 chemická technológia
  Špecifikácia:
  Stroje, prístroje, zariadenia a laboratórne postupy.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy v oblasti chémie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 manipulácia s bežným a nebezpečným odpadom
 • stupeň EKR 4 posudzovanie hodnôt a parametrov pri obsluhe a riadení procesov vo výrobe chemických produktov
  Špecifikácia:
  Technická pomoc a laboratórne zabezpečenie výskumu v odbore organickej, anorganickej, analytickej, jadrovej, kvantovej alebo fyzikálnej chémie, alebo petrochémie. Príprava základných inštrukcií na prácu s prístrojmi a zariadeniami chemického, biologického a environmentálneho charakteru, vykonávanie testov a údržby, nakupovanie materiálu a chemikálií.
 • stupeň EKR 4 samostatné vykonávanie výstupnej kontroly a vyhodnocovanie závad
  Špecifikácia:
  Riadenie a kontrola jednoduchých alebo čiastkových technologických operácií podľa štandardných postupov pre danú výrobu alebo operáciu.
 • stupeň EKR 4 riadenie jednoduchých alebo rutinných technologických procesov
  Špecifikácia:
  Zabezpečenie odborných technických činnosti a laboratórnych prác na podporu analýz, testovania, výskumu a vývoja a praktického využitia výsledkov chemického výskumu. Asistencia vedcom v chemickom výskume a vývoji.
 • stupeň EKR 4 zaznamenávanie nameraných hodnôt
 • stupeň EKR 4 obsluha a starostlivosť o prístroje a zariadenia na výkon analýz a syntéz v chemickom výskume

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie