Špeciálny pedagóg

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.

Sektorová rada Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Alternatívne názvy Školský špeciálny pedagóg, Terénny špeciálny pedagóg
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z. ktorou sa upravujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z. ktorou sa upravujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, Príloha č.2, Prvý diel, Časť II.
ISCO-08 2359 - Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení
SK ISCO-08 2359003 - Špeciálny pedagóg
Divízia SK NACE Rev. 2 Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu Špeciálny pedagóg

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 riešenie výchovných problémov
 • stupeň EKR 7 riešenie študijných problémov
 • stupeň EKR 7 protidrogová prevencia
 • stupeň EKR 7 profesijná orientácia a voľba povolania
 • stupeň EKR 7 špeciálna pedagogika, defektológia
 • stupeň EKR 7 psychopédia (výchova a vzdelávanie mentálne postihnutých)
  Špecifikácia:
  Výchova a vzdelávanie mentálne postihnutých.
 • stupeň EKR 7 integrácia postihnutých detí medzi deti nepostihnuté
 • stupeň EKR 7 vzdelávanie detí s vývojovými poruchami učenia (tzv. dyskalkúlia, dyslexia, dysgrafia)
 • stupeň EKR 7 somatopédia (výchova a vzdelávanie telesne a zdravotne postihnutých)
 • stupeň EKR 7 výchova a vzdelávanie detí so zmyslovými poruchami
 • stupeň EKR 7 metódy a formy práce v poradenskom procese
 • stupeň EKR 7 metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 psychológia
 • stupeň EKR 7 základy patobiológie, patopsychológie, vývinovej psychológie a psychiatrie
 • stupeň EKR 7 etiológia a symptomatológia postihnutí
 • stupeň EKR 7 postupy komunikácie a spolupráce s rodinou
 • stupeň EKR 7 špeciálnopedagogická diagnostika
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy koncipovania špeciálnych edukačných, korekčných a stimulačných programov
 • stupeň EKR 7 kompenzačné pomôcky a prostriedky
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany detí a mládeže
 • stupeň EKR 7 teória komunikácie
 • stupeň EKR 7 matematicko-štatistické metódy
 • stupeň EKR 7 alternatívne smery v špeciálnej pedagogike
 • stupeň EKR 7 štátne vzdelávacie programy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • stupeň EKR 7 plánovanie a projektovanie špeciálnopedagogickej intervencie
 • stupeň EKR 7 zásady, metódy, metodiky a formy špeciálnopedagogickej intervencie
 • stupeň EKR 7 sociálna patológia
 • stupeň EKR 7 školská legislatíva, predpisy, dokumenty, metodické materiály a povinná špeciálno-pedagogická dokumentácia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 používanie špeciálnych metód pre kompenzáciu príslušného postihnutia
 • stupeň EKR 7 podpora rozvoja osobnosti postihnutého dieťaťa rozvíjaním jeho schopností a zručností
 • stupeň EKR 7 riešenie výchovných problémov žiakov
 • stupeň EKR 7 spolupráca s výchovným poradcom
 • stupeň EKR 7 vedenie vyučovania so zreteľom na špeciálne vzdelávacie potreby detí (žiakov)
 • stupeň EKR 7 tvorba všeobecných metód vo výchove a vzdelávaní v oblasti špeciálneho vzdelávania v školstve
 • stupeň EKR 7 tvorba programov integrácie a inklúzie detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
 • stupeň EKR 7 pedagogické vyšetrenia
 • stupeň EKR 7 diagnostika študijných predpokladov detí
 • stupeň EKR 7 vedenie príslušnej dokumentácie a agendy
 • stupeň EKR 7 výpomoc pri výchove detí v zariadeniach pre deti a mládež
 • stupeň EKR 7 pomoc pri vzdelávacej, výchovnej a aktivizačnej činnosti
 • stupeň EKR 7 vedenie špecializovaných výcvikových a ďalších preventívnych programov osobného rozvoja a prevencie
 • stupeň EKR 7 interpretácia špeciálno pedagogických javov a procesov v rámci školskej a mimoškolskej výchovy a vzdelávania
 • stupeň EKR 7 aplikácia preventívnych opatrení
 • stupeň EKR 7 podpora edukačných aktivít učiteľa v integrovanej triede
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri komplexnej rehabilitačnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 orientácia v právnych normách a predpisoch
  Špecifikácia:
  Školská legislatíva, sociálno-právna ochrana detí a mládeže.
 • stupeň EKR 7 používanie kompenzačných prostriedkov
 • stupeň EKR 7 účasť na príprave špeciálnych edukačných, korekčných a stimulačných programov
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia a hygieny pri práci
 • stupeň EKR 7 postupy integrácie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • stupeň EKR 7 spolupráca s rodinou a ďalšími blízkymi dieťaťa (žiaka) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie profesijnej orientácie detí (žiakov) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • stupeň EKR 7 účasť v procese integrácie detí (žiakov) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • stupeň EKR 7 poskytovanie poradenstva rodičom, učiteľom a vychovávateľom pri vzdelávaní a výchove detí (žiakov) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • stupeň EKR 7 využívanie stratégií, metód a techník špeciálno-pedagogickej rehabilitácie, reedukácie, kompenzácie a prevencie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie