Kultúrno-osvetový pracovník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kultúrno-osvetový pracovník

Kultúrno-osvetový pracovník koordinuje, organizuje a metodicky a odborne zabezpečuje chod, aktivizáciu a animáciu kultúrno-výchovného života v miestnej kultúre a spoločnosti.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Manažér pre kultúrno-osvetovú činnosť
Manažér pre občianske vzdelávanie a voľnočasové aktivity
Manažér pre záujmovo-umeleckú činnosť
Samostatný kultúrno-osvetový pracovník
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3332 - Organizátori spoločenských podujatí a vzdelávacích aktivít
SK ISCO-08 3332004 - Kultúrno-osvetový pracovník
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Organizátor podujatí

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti
  Špecifikácia:
  znalosť Zákona o kultúrno-osvetovej činnosti
 • stupeň EKR 7 princípy, formy, nástroje a mechanizmy rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
  Špecifikácia:
  znalosť Koncepcie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
 • stupeň EKR 7 východiská, ciele a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
  Špecifikácia:
  znalosť Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
 • stupeň EKR 7 východiská, ciele a nástroje rozvoja osvetovej činnosti
  Špecifikácia:
  znalosť Stratégie rozvoja osvetovej činnosti
 • stupeň EKR 7 princípy realizácie postupových súťaží a prehliadok záujmovej umeleckej činnosti
 • stupeň EKR 7 formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
 • stupeň EKR 6 poslanie, zameranie a stratégia kultúrno-osvetového zariadenia
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riadenie a organizácia chodu kultúrno-osvetového zariadenia a kultúrnych aktivít miestneho obyvateľstva
 • stupeň EKR 7 animácia kultúrnych aktivít zapojením do spoločnej činnosti
 • stupeň EKR 7 lektorská činnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti
 • stupeň EKR 7 formovanie koncepcie rozvoja kultúrnych aktivít
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie propagácie a reklamy kultúrno-osvetových podujatí v masmédiách
 • stupeň EKR 7 tvorba dokumentácie a vyhodnocovanie kultúrno-osvetových aktivít
 • stupeň EKR 7 príprava, spracovanie, realizácia a vyhodnotenie projektov a grantových žiadostí v oblasti kultúry
 • stupeň EKR 7 metodická a odborná poradenská činnosť pri zabezpečovaní kultúrno-osvetovej činnosti
 • stupeň EKR 6 organizovanie, sprostredkovanie a realizácia vzdelávacích aktivít
 • stupeň EKR 5 komunikácia a spolupráca s predstaviteľmi kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, miestnymi osobnosťami a dobrovoľníkmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie