Cirkevný hudobník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Cirkevný hudobník

Cirkevný hudobník organizuje a zodpovedá za hudobné aktivity v cirkevnom zbore. Hrá na organe, prípadne iných hudobných nástrojoch v kostole pri bohoslužobných a umeleckých podujatiach.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Kantor
Regenschori
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08 2652014 - Člen hudobnej skupiny (hudobník)
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Hudobník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 cirkevná liturgia
 • stupeň EKR 5 cirkevná hudobná literatúra
 • stupeň EKR 5 kompozičná hudobná teória
 • stupeň EKR 5 teoreticko-praktické problémy interpretácie
 • stupeň EKR 5 tvorivé postupy a metódy pri interpretácii hudobných diel organovej a klavírnej literatúry
 • stupeň EKR 5 teória hudby
  Špecifikácia:
  základy teórie hudby (noty, posuvky, kľúče, metrika a rytmika, dynamika, agogika, stupnice, príbuznosť tónin, intervaly, transpozícia melódií)
 • stupeň EKR 5 hudobná história
  Špecifikácia:
  orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach
 • stupeň EKR 5 základy manažmentu umeleckého diela
 • stupeň EKR 5 teória a techniky dirigovania
 • stupeň EKR 5 teória a techniky spevu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 hra na hudobnom nástroji
  Špecifikácia:
  hra na organe, klavíri, prípadne ďalších hudobných nástrojoch
 • stupeň EKR 5 individuálna príprava a naštudovanie skladieb
 • stupeň EKR 5 štýlová analýza interpretovaného diela
 • stupeň EKR 5 voľba adekvátneho interpretačného prístupu
 • stupeň EKR 5 sólová spevácka interpretácia príslušného žánra
  Špecifikácia:
  spev liturgických piesní zo spevníka
 • stupeň EKR 5 dirigovanie hudobných diel určených pre zbory
  Špecifikácia:
  základné zvládnutie techniky dirigovania, dirigovanie cirkevných spevokolov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie