Farmaceut samosprávneho kraja

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Farmaceut samosprávneho kraja koordinuje a odborne usmerňuje činnosť na úseku humánnej farmácie a vydáva povolenia na činnosť verejnej lekárne.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Alternatívne názvy
Zamestnanec samosprávy na úseku zdravotníctva
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
ISCO-08
2262 - Farmaceuti
SK ISCO-08
2262009 - Farmaceut samosprávneho kraja
Divízia SK NACE Rev. 2
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu
Farmaceut špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
samospráva v oblasti prevádzkovania verejných lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok
7
právne predpisy administratívno-správnej agendy v oblasti lekárenskej starostlivosti
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti správneho konania
Špecifikácia:
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
7
zákony, vyhlášky a predpisy týkajúce sa farmácie a lekárenstva
Špecifikácia:
legislatíva lekárenskej starostlivosti a právne normy v oblasti humánnej farmácie
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
právne predpisy v oblasti výkonu kontroly vo verejnej správe a samospráve a v oblasti vybavovania sťažností
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vypracovanie návrhov rozhodnutí v zmysle správneho konania
7
kontrola stavu zásob z hľadiska dodržiavania noriem zásob liečiv a zdravotníckych prostriedkov v zdravotníckych zriadeniach
7
zabezpečovanie podkladov v oblasti lekárenskej starostlivosti na území samosprávneho kraja
7
zabezpečovanie agendy súvisiacej s činnosťou verejných lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok na území samosprávneho kraja
7
analýza efektívnosti a nákladov na zdravotnú starostlivosť a spotrebu liekov, využitia zdravotníckych zariadení a pod. v rámci zdravotnej starostlivosti, spadajúcej do kompetencie úradu samosprávneho kraja
7
kontrola poskytovania lekárenskej starostlivosti v pôsobnosti samosprávneho kraja
7
schvaľovanie prevádzkového času verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
7
organizácia pohotovostných služieb vo verejných lekárňach
7
vydávanie záväzných opatrení na odstraňovanie nedostatkov zistených pri kontrole
7
poskytovanie informácií o nedostatkoch v kvalite liekov, zdravotníckych pomôcok, pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov z obehu
7
riešenie podnetov a sťažností na úseku humánnej farmácie
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa