Vyšší súdny úradník

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vyšší súdny úradník vykonáva úkony súdu v občianskom súdnom konaní, v trestnom konaní, v konkurznom konaní a inú činnosť súdu v rozsahu ustanovenom zákonom č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov. Koná a rozhoduje v rozsahu ustanovenom zákonom samostatne na základe poverenia sudcu a vykonáva skutkový a právny rozbor vecí s návrhom na ďalší postup v konaní a s odkazom na pramene práva, literatúru a judikatúru súdov, z ktorej čerpal.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy
Asistent sudcu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2619 - Špecialisti v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia inde neuvedení
SK ISCO-08
2619009 - Vyšší súdny úradník
Divízia SK NACE Rev. 2
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu
Právnik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
tvorivosť (kreativita)
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
súdnictvo
7
náležitosti súdnych rozhodnutí
7
pravidlá, podmienky a spôsoby vedenia súdneho pojednávania, výsluchu svedkov a znalcov ako aj účastníkov konania
7
právne predpisy upravujúce organizáciu a riadenia súdnictva, postavenie sudcov
7
právna veda, právne princípy a zásady
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
7
právne predpisy Slovenskej republiky (súkromné a verejné právo)
7
trestné právo
7
správne právo, správny poriadok
7
obchodné právo
7
občianske právo
7
súdne vykonávateľstvo
Špecifikácia:
Základné pravidlá a zásady vnútornej organizácie súdu a jednotlivých organizačných útvarov súdu vrátane organizácie práce, úloh zamestnancov súdu pri výkone súdnictva, postup súdov pri vybavovaní vecí v občianskom súdnom konaní a v trestnom konaní vrátane výkonu niektorých rozhodnutí v týchto konaniach ako aj o poznanie výkonu administratívnych a kancelárskych prác na súde pri výkone súdnictva.
7
právne predpisy v oblasti súdnych úradníkov
Špecifikácia:
Zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 11. novembra 2005 o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti občianskeho súdneho poriadku
Špecifikácia:
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z z 11. novembra 2005 o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy. Občiansky súdny poriadok. Trestný poriadok. Správny poriadok.
7
metódy vedenia súdnych registrov
6
metódy vedenia a archivácie súdnych spisov
5
legislatíva EÚ
Špecifikácia:
medzinárodné zmluvy, ktoré Slovenská republika uzavrela v oblasti súdnictva
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
tvorba právnych rozborov, stanovísk a analýz
7
posudzovanie dôkazového materiálu, kontrola náležitostí právnych dokumentov, vrátane kontroly dodržiavania lehôt z týchto dokumentov
7
orientácia v právnych spisoch
Špecifikácia:
orientácia v súdnych spisoch
7
podávanie návrhov, dovolaní, odvolaní, odôvodnení, podnetov, resp. sťažností
Špecifikácia:
kontrola náležitostí návrhov, odvolaní, odôvodnení, podnetov, resp. sťažností
7
príprava návrhov na procesné úkony a samotné procesné úkony
7
výkon úkonov v súdnom konaní súvisiacich s prípravou a priebehom súdneho konania
7
rozhodovanie vo veciach podľa zvláštneho zákona (napr. rozhodovanie vo veciach platných rozkazov, o zápočte väzby a trestu, rozhodovanie o svedectve, znaleckom posudku, tlmočníckom preklade, odmene advokáta a pod.)
7
rozhodovanie v konaní o úschovách a o umorení listín
7
rozhodovanie v zmierovacom konaní
7
rozhodovanie v exekučnom konaní, určovanie spôsobu vykonania exekúcie, vydávanie exekučných príkazov
7
príprava podkladov a dokladov pre trestné konanie
7
rozhodovanie v konaní o ustanovení opatrovníka osobám pozbaveným spôsobilosti na právne úkony alebo osobám, ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, osobám neprítomným, neznámym a pod.
7
rozhodovanie na základe poverenia sudcu vo vymedzenom okruhu vecí podľa rozvrhu práce alebo v určitej veci
7
vypracovanie návrhov rozhodnutí v zmysle správneho konania
7
vyhotovenie, spisovanie a kompletizácia zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod.
Špecifikácia:
Príprava súdnych rozhodnutí.
7
činnosti súvisiace s právomocou sudcu, ak tak ustanoví zákon, právne záväzný akt európskych spoločenstiev a európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je slovenská republika viazaná
Špecifikácia:
Ak tak ustanoví zákon, právne záväzný akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
7
rozhodovanie v konaní o dedičstve v súlade so zákonom, okrem vymedzených úkonov
Špecifikácia:
V súlade so zákonom, okrem vymedzených úkonov.
7
vymáhanie pohľadávok správnym konaním, rozhodnutí formou zrážky zo mzdy (platu) alebo formou prikázania pohľadávky
Špecifikácia:
Rozhodovanie v konaní o výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, odobratím veci a v konaní o výkon rozhodnutia súdnych pohľadávok.
7
zhromažďovanie a zabezpečovanie podkladov, údajov a informácií o rôznych skutočnostiach, vrátane zisťovania podmienok
Špecifikácia:
Zisťovanie podmienok na vydanie rozsudku pre zmeškanie, rozsudku na základe uznania alebo vzdania sa nároku; zisťovanie podmienok na vyhlásenie konkurzu.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa