Vyšší súdny úradník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vyšší súdny úradník

Vyšší súdny úradník vykonáva úkony súdu v občianskom súdnom konaní, v trestnom konaní, v konkurznom konaní a inú činnosť súdu v rozsahu ustanovenom zákonom č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov. Koná a rozhoduje v rozsahu ustanovenom zákonom samostatne na základe poverenia sudcu a vykonáva skutkový a právny rozbor vecí s návrhom na ďalší postup v konaní a s odkazom na pramene práva, literatúru a judikatúru súdov, z ktorej čerpal.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Asistent sudcu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08 2619 - Špecialisti v oblasti práva, sociálneho a zdravotného poistenia inde neuvedení
SK ISCO-08 2619009 - Vyšší súdny úradník
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Právnik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 súdnictvo
 • stupeň EKR 7 náležitosti súdnych rozhodnutí
 • stupeň EKR 7 pravidlá, podmienky a spôsoby vedenia súdneho pojednávania, výsluchu svedkov a znalcov ako aj účastníkov konania
 • stupeň EKR 7 právne predpisy upravujúce organizáciu a riadenia súdnictva, postavenie sudcov
 • stupeň EKR 7 právna veda, právne princípy a zásady
 • stupeň EKR 7 náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
 • stupeň EKR 7 právne predpisy Slovenskej republiky (súkromné a verejné právo)
 • stupeň EKR 7 trestné právo
 • stupeň EKR 7 správne právo, správny poriadok
 • stupeň EKR 7 obchodné právo
 • stupeň EKR 7 občianske právo
 • stupeň EKR 7 súdne vykonávateľstvo
  Špecifikácia:
  Základné pravidlá a zásady vnútornej organizácie súdu a jednotlivých organizačných útvarov súdu vrátane organizácie práce, úloh zamestnancov súdu pri výkone súdnictva, postup súdov pri vybavovaní vecí v občianskom súdnom konaní a v trestnom konaní vrátane výkonu niektorých rozhodnutí v týchto konaniach ako aj o poznanie výkonu administratívnych a kancelárskych prác na súde pri výkone súdnictva.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti súdnych úradníkov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 11. novembra 2005 o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti občianskeho súdneho poriadku
  Špecifikácia:
  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z z 11. novembra 2005 o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy. Občiansky súdny poriadok. Trestný poriadok. Správny poriadok.
 • stupeň EKR 6 metódy vedenia súdnych registrov
 • stupeň EKR 5 metódy vedenia a archivácie súdnych spisov
 • stupeň EKR 7 legislatíva EÚ
  Špecifikácia:
  medzinárodné zmluvy, ktoré Slovenská republika uzavrela v oblasti súdnictva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 tvorba právnych rozborov, stanovísk a analýz
 • stupeň EKR 7 posudzovanie dôkazového materiálu, kontrola náležitostí právnych dokumentov, vrátane kontroly dodržiavania lehôt z týchto dokumentov
 • stupeň EKR 7 orientácia v právnych spisoch
  Špecifikácia:
  orientácia v súdnych spisoch
 • stupeň EKR 7 podávanie návrhov, dovolaní, odvolaní, odôvodnení, podnetov, resp. sťažností
  Špecifikácia:
  kontrola náležitostí návrhov, odvolaní, odôvodnení, podnetov, resp. sťažností
 • stupeň EKR 7 príprava návrhov na procesné úkony a samotné procesné úkony
 • stupeň EKR 7 výkon úkonov v súdnom konaní súvisiacich s prípravou a priebehom súdneho konania
 • stupeň EKR 7 rozhodovanie vo veciach podľa zvláštneho zákona (napr. rozhodovanie vo veciach platných rozkazov, o zápočte väzby a trestu, rozhodovanie o svedectve, znaleckom posudku, tlmočníckom preklade, odmene advokáta a pod.)
 • stupeň EKR 7 rozhodovanie v konaní o úschovách a o umorení listín
 • stupeň EKR 7 rozhodovanie v zmierovacom konaní
 • stupeň EKR 7 rozhodovanie v exekučnom konaní, určovanie spôsobu vykonania exekúcie, vydávanie exekučných príkazov
 • stupeň EKR 7 príprava podkladov a dokladov pre trestné konanie
 • stupeň EKR 7 rozhodovanie v konaní o ustanovení opatrovníka osobám pozbaveným spôsobilosti na právne úkony alebo osobám, ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, osobám neprítomným, neznámym a pod.
 • stupeň EKR 7 rozhodovanie na základe poverenia sudcu vo vymedzenom okruhu vecí podľa rozvrhu práce alebo v určitej veci
 • stupeň EKR 7 vypracovanie návrhov rozhodnutí v zmysle správneho konania
 • stupeň EKR 7 vyhotovenie, spisovanie a kompletizácia zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod.
  Špecifikácia:
  Príprava súdnych rozhodnutí.
 • stupeň EKR 7 činnosti súvisiace s právomocou sudcu, ak tak ustanoví zákon, právne záväzný akt európskych spoločenstiev a európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je slovenská republika viazaná
  Špecifikácia:
  Ak tak ustanoví zákon, právne záväzný akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 • stupeň EKR 7 rozhodovanie v konaní o dedičstve v súlade so zákonom, okrem vymedzených úkonov
  Špecifikácia:
  V súlade so zákonom, okrem vymedzených úkonov.
 • stupeň EKR 7 vymáhanie pohľadávok správnym konaním, rozhodnutí formou zrážky zo mzdy (platu) alebo formou prikázania pohľadávky
  Špecifikácia:
  Rozhodovanie v konaní o výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, odobratím veci a v konaní o výkon rozhodnutia súdnych pohľadávok.
 • stupeň EKR 7 zhromažďovanie a zabezpečovanie podkladov, údajov a informácií o rôznych skutočnostiach, vrátane zisťovania podmienok
  Špecifikácia:
  Zisťovanie podmienok na vydanie rozsudku pre zmeškanie, rozsudku na základe uznania alebo vzdania sa nároku; zisťovanie podmienok na vyhlásenie konkurzu.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie