Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd vykonáva špecializované laboratórne skúšky zamerané na mikrobiologické a biologické ukazovatele kvality vody vo verejných vodovodoch a skúšky zamerané na kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie biocenózy v biologickom stupni čistiarní odpadových vôd.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Technický pracovník - špecialista hydrobiológ
Technický pracovník - špecialista mikrobiológ
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2143 - Špecialisti v oblasti priemyselnej ekológie
SK ISCO-08
2143001 - Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu
Ekológ

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
osobnostný rozvoj
P
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hydrobiológia
7
mikrobiológia
7
systém manažérstva kvality skúšobného laboratória
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vykonávania mikrobiologických a biologických rozborov vody
7
spôsoby ochrany zdravia pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickými a chemickými faktormi, mutagénmi a karcinogénmi pri práci
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
laboratórne rozbory vody v čistiarni odpadových vôd
7
príprava mikrobiologických tuhých a tekutých živných pôd
7
vyhodnocovanie a zaznamenávanie výsledkov biologických a mikrobiologických skúšok pitných a odpadových vôd
7
vedenie a evidencia dokumentácie vzťahujúcej sa k činnosti biologického a mikrobiologického laboratória
7
prenos nameraných výsledkov laboratórnych biologických a mikrobiologických skúšok pitných a odpadových vôd do databázy výsledkov
7
testy sterility prostredia, inkubátorov, tekutých a tuhých živných pôd a laboratórnych pomôcok v mikrobiologickom laboratóriu
7
uplatňovanie systému manažérstva kvality v biologickom a mikrobiologickom laboratóriu
7
zaznamenávanie výsledkov laboratórnych skúšok do záznamov o skúškach v evidencii výsledkov biologického a mikrobiologického laboratória
Špecifikácia:
Vyhodnocovanie skúšok pitných a odpadových vôd.
7
návrh a plnenie nápravných a preventívnych činností vyplývajúcich z interných a externých auditov biologického a mikrobiologického laboratória
7
dodržiavanie štandardných pracovných postupov pri výkone biologických a mikrobiologických skúšok pitných a odpadových vôd
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa