Inštruktor autoškoly

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Inštruktor autoškoly

Inštruktor autoškoly vykonáva výučbu a výcvik účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá a vykonáva doškoľovanie držiteľov vodičských oprávnení, nariadené Policajným zborom.

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Inštruktor jazdy na motorke
Inštruktor jazdy na motorovom vozidle
Inštruktor jazdy na nákladnom motorovom vozidle
Učiteľ autoškoly
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08 5165 - Inštruktori autoškoly
SK ISCO-08 5165000 - Inštruktor autoškoly
Divízia SK NACE Rev. 2 Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu Inštruktor autoškoly

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 cestná doprava
 • stupeň EKR 4 metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy inštruktorstva dopravných prostriedkov
 • stupeň EKR 4 vedenie autobusov (vodičský preukaz sk. d)
 • stupeň EKR 4 vedenie motorových vozidiel s prívesom (vodičský preukaz sk. e)
 • stupeň EKR 4 vedenie osobných automobilov (vodičský preukaz sk. b)
 • stupeň EKR 4 vedenie nákladných automobilov (vodičský preukaz sk. c)
 • stupeň EKR 4 vedenie traktora (vodičský preukaz sk.t)
 • stupeň EKR 4 vedenie motocyklov (vodičský preukaz sk. a)
 • stupeň EKR 3 metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
 • stupeň EKR 3 zásady poskytovania prvej pomoci
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
  Špecifikácia:
  Právne predpisy súvisiace s technickým stavom motorových vozidiel a s činnosťou vodiča (lekárske a psychologické vyšetrenie, kvalifikačný preukaz vodiča, karta vodiča a pod.).
 • stupeň EKR 3 všeobecná pedagogika
 • stupeň EKR 2 hodnotenie, testovanie a meranie vo vzdelávaní
 • stupeň EKR 2 zdravie a hygiena pri práci
 • stupeň EKR 2 psychológia
 • stupeň EKR 2 jednotlivé časti motorových vozidiel
 • stupeň EKR 2 zásady bezpečnej defenzívnej jazdy
 • stupeň EKR 2 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 lektorská činnosť
 • stupeň EKR 4 riadenie osobných a malých dodávkových automobilov bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav vozovky, dopravné podmienky, počasie a predpisy o pracovnej dobe vodiča
 • stupeň EKR 4 riadenie nákladných automobilov a ťahačov s ohľadom na charakter nákladu
 • stupeň EKR 4 vedenie autobusov, resp. trolejbusov alebo električiek
 • stupeň EKR 3 vedenie dokumentácie a evidencie súvisiacej s výučbou
 • stupeň EKR 3 údržba a bežné opravy osobných a malých dodávkových automobilov, kontrola nástrojov, vybavenia vozidla a komunikačných zariadení
 • stupeň EKR 3 orientácia v právnych predpisoch týkajúcich sa vedenia motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 údržba a bežné opravy autobusov, trolejbusov a električiek, kontrola nástrojov, vybavenia vozidla a komunikačných zariadení
 • stupeň EKR 3 údržba a bežné opravy nákladných automobilov a ťahačov, kontrola nástrojov, vybavenia vozidla a komunikačných zariadení
 • stupeň EKR 2 orientácia v technickej dokumentácii motorových vozidiel

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Inštruktorský preukaz podľa zákona č. 93/2005 Z.z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie