Odborný pracovník pre správu poistných zmlúv

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník pre správu poistných zmlúv vykonáva nahrávanie (typovanie) a verifikáciu poistných zmlúv a údajov o klientoch do informačného systému a ich taxovanie. Kontroluje správnosť a kompletizuje podklady a úplnosť poistných zmlúv a ich dodatkov. Spracováva technické a netechnické zmeny v poistných zmluvách a zánik poistných zmlúv. Kontroluje zaplatenie poistného, zabezpečuje upomienkovú činnosť, vedie evidenciu neplatičov. Vybavuje reklamácie a sťažnosti týkajúce sa poistných zmlúv. Stornuje neplatné poistné zmluvy a vyhotovuje príslušnú korešpondenciu. Komunikuje s klientmi a distribučnými sieťami v otázkach správy poistných zmlúv.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Referent spracovania zmlúv - junior
Referent správy poistenia - junior
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
viac...
ISCO-08
3321 - Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia
SK ISCO-08
3321005 - Odborný pracovník pre správu poistných zmlúv
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti poisťovníctva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
prezentovanie
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
4
produkty v poisťovníctve
4
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
4
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
4
metódy zaistenia v poisťovníctve
4
právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
Špecifikácia:
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
ochrana osobných údajov
Špecifikácia:
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4
technické a netechnické zmeny v poistných zmluvách
Špecifikácia:
Postupy pri zapracovaní technických zmien, náhrady poistnej zmluvy.
4
zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
4
správa spisovní, archívov, vrátane vykonávania skartácie písomností v poisťovníctve
4
kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
4
spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
4
správa poistných kmeňov
4
vykonávanie technických a netechnických zmien poisťovní
4
vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
4
kompletizácia podkladov poistných zmlúv
4
komplexné posudzovanie správnosti poistných zmlúv a ich dodatkov
4
spracovanie technických a netechnických zmien v poistných zmluvách
4
spracovanie zániku poistných zmlúv
4
kontrola platieb poistného
4
vykonávanie upomienkovej činnosti
4
vedenie evidencie neplatičov poistných zmlúv
4
vybavovanie sťažností a reklamácií týkajúcich sa poistných zmlúv
4
storno neplatných poistných zmlúv
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie (v prípade storna poistnej zmluvy)
4
poskytovanie informácií v otázkach správy poistných zmlúv
Špecifikácia:
v informačnom systéme
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
nahrávanie (typovanie) a verifikácia poistných zmlúv a údajov o klientoch a ich taxovanie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa