Odborný pracovník pre zaistenie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník pre zaistenie vykonáva úlohy v oblasti pasívneho a aktívneho zaistenia. Vypracováva podklady pre zaistné zmluvy, komunikuje so zaisťovateľmi, analyzuje zaistné zmluvy/programy, vypracováva štatistické a účtovné sledovania pasívneho a aktívneho zaistenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Disponent vzniku zaistenia
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3321 - Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia
SK ISCO-08
3321008 - Odborný pracovník pre zaistenie
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti poisťovníctva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
7
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
7
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
7
odhady výšky poistného plnenia vo väzbe na rezervy hlásených poistných udalostí
7
zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
7
rezervy v poisťovníctve
7
solventnosť v poisťovníctve
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
poistná matematika
6
metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
6
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
6
postupy pri uzatváraní zaistných zmlúv
7
zásady, metódy a postupy kalkulácie zaistného
7
právne predpisy v poisťovníctve
Špecifikácia:
Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)
6
zaistné produkty
7
zaistenie ako špecifická forma poistenia, metódy a typy zaistenia
Špecifikácia:
diverzifikácia, transfer rizika, obligatórne a fakultatívne zaistenie, proporcionálne a neproporcionálne zaistenie
7
základy štatistiky
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
tvorba kalkulácií na zabezpečenie poisťovne
7
kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
7
spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
7
vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
7
príprava, spracovávanie a kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na likvidáciu poistných udalostí
7
analýza vplyvov zaistenia poisťovní na ekonomiku spoločnosti
7
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
6
príprava materiálov pre zaistnú obnovu proporcionálnych a neproporcionálnych programov
7
kvartálne poistné, škodové a iné bordrá, škodové hlásenia (Loss Advice), resp. rôzne iné výkazy pre zaisťovateľov
7
sledovanie kumulácie poistných rizík zaistených u zaisťovateľov
7
kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie zaistných zmlúv
7
spracovanie účtovných podkladov v zaistení
Špecifikácia:
pre vykonanie mesačnej, štvrťročnej a ročnej uzávierky
7
odsúhlasovanie účtovných stavov pre Výsledovku a Súvahu
7
komunikácia s učtárňou
7
príprava podkladov o zaistení pre polročnú a ročnú správu
7
vypracovanie mesačných a štvrťročných štatistík zaistenia
Špecifikácia:
pre potreby úseku zaistenia, predstavenstva, dozornej rady, NBS
7
komunikácia a spolupráca so zaisťovateľmi poisťovne
7
konzultačná činnosť pre odborné útvary poisťovne
7
príprava programu a rokovaní s odbornými útvarmi poisťovne
7
participácia na vypracovaní zaistných programov
7
zhromažďovanie ponúk na zaistenie
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa