Web dizajnér

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Web dizajnér tvorí grafické návrhy pre webové stránky a webové aplikácie pomocou programovacích jazykov. Na základe analýzy požiadaviek zákazníka navrhuje dizajn a technické riešenie web portálu. Zabezpečuje konfiguráciu a zapracovávanie požiadaviek na zmeny funkcionality aplikácií alebo produktov na web portáli.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy
Digital graphic designer
Grafik
Online dizajnér
Web Developer
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2166 - Grafickí a multimediálni dizajnéri
SK ISCO-08
2166003 - Web dizajnér
Divízia SK NACE Rev. 2
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu
Dizajnér IT

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
umelecký talent
finančná a ekonomická gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
vyjednávanie
P
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
informatika
7
programovacie jazyky
Špecifikácia:
JAVA Script, XHTML, HTML, CSS a pod.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
dizajn web aplikácií
7
web technológie
7
postupy programovania grafických prvkov pre mobilné verzie a aplikácie
7
nové trendy vo web dizajne
6
možnosti internetových prehliadačov
7
základy autorského práva, licenčných podmienok
7
škály a metódy SEO pre revitalizáciu
7
techniky zamerané na cieľovú skupinu zákazníkov
6
architektúra riešení dizajnu web stránok
7
nové technológie v spracovaní web dizajnu
Špecifikácia:
Sledovanie nových trendov a aktualizácií.
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
navrhovanie dizajnu web stránok
7
navrhovanie základnej štruktúry usporiadania stránok
7
optimalizácia textových, grafických, audio a video prvkov konvertovaním do rozličných digitálnych formátov
7
zhromažďovanie textov, implementácia obsahovej časti stránky
7
komunikácia s klientmi ohľadom podoby budúcich internetových stránok
Špecifikácia:
Kladenie dôrazu na pochopenie požiadaviek a očakávaní klientov.
7
návrh a spracovanie grafického riešenia/návrhu
7
spracovanie návrhu šablón
7
spracovanie grafických prvkov
7
zakomponovanie grafiky do HTML kódu
Špecifikácia:
Umiestnenie grafického riešenia do HTML kódu.
7
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
7
testovanie vyvíjaných funkcionalít, aplikácií alebo produktu
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa