Web dizajnér

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Web dizajnér

Web dizajnér tvorí grafické návrhy pre webové stránky a webové aplikácie pomocou programovacích jazykov. Na základe analýzy požiadaviek zákazníka navrhuje dizajn a technické riešenie web portálu. Zabezpečuje konfiguráciu a zapracovávanie požiadaviek na zmeny funkcionality aplikácií alebo produktov na web portáli.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy Digital graphic designer
Grafik
Online dizajnér
Web Developer
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2166 - Grafickí a multimediálni dizajnéri
SK ISCO-08 2166003 - Web dizajnér
Divízia SK NACE Rev. 2 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu Dizajnér IT

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 informatika
 • stupeň EKR 7 programovacie jazyky
  Špecifikácia:
  JAVA Script, XHTML, HTML, CSS a pod.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 dizajn web aplikácií
 • stupeň EKR 7 web technológie
 • stupeň EKR 7 postupy programovania grafických prvkov pre mobilné verzie a aplikácie
 • stupeň EKR 6 nové trendy vo web dizajne
 • stupeň EKR 7 možnosti internetových prehliadačov
 • stupeň EKR 7 základy autorského práva, licenčných podmienok
 • stupeň EKR 7 škály a metódy SEO pre revitalizáciu
 • stupeň EKR 6 techniky zamerané na cieľovú skupinu zákazníkov
 • stupeň EKR 7 architektúra riešení dizajnu web stránok
 • stupeň EKR 7 nové technológie v spracovaní web dizajnu
  Špecifikácia:
  Sledovanie nových trendov a aktualizácií.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 navrhovanie dizajnu web stránok
 • stupeň EKR 7 navrhovanie základnej štruktúry usporiadania stránok
 • stupeň EKR 7 optimalizácia textových, grafických, audio a video prvkov konvertovaním do rozličných digitálnych formátov
 • stupeň EKR 7 zhromažďovanie textov, implementácia obsahovej časti stránky
 • stupeň EKR 7 komunikácia s klientmi ohľadom podoby budúcich internetových stránok
  Špecifikácia:
  Kladenie dôrazu na pochopenie požiadaviek a očakávaní klientov.
 • stupeň EKR 7 návrh a spracovanie grafického riešenia/návrhu
 • stupeň EKR 7 spracovanie návrhu šablón
 • stupeň EKR 7 spracovanie grafických prvkov
 • stupeň EKR 7 zakomponovanie grafiky do HTML kódu
  Špecifikácia:
  Umiestnenie grafického riešenia do HTML kódu.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 7 testovanie vyvíjaných funkcionalít, aplikácií alebo produktu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie