Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti likvidácie poistných udalostí. Pripravuje návrhy metodických pokynov a zodpovedá za zavedenie schválených metodických postupov do likvidačnej praxe a ich dodržiavanie. Sleduje štatistický vývoj škodových priebehov, vyhodnocuje príčiny a navrhuje opatrenia na udržanie priaznivého alebo zlepšenie nepriaznivého vývoja škodového priebehu. Spolupracuje so súdnymi znalcami, bezpečnostnými orgánmi a pracovníkmi vnútornej kontroly pri odhaľovaní prípadov neoprávnených plnení.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Likvidátor poistných udalostí - senior
Pracovník likvidácie poistných udalostí - senior
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413012 - Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
motivovanie ľudí
E
tvorivosť (kreativita)
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
7
produkty v poisťovníctve
7
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
7
odhady výšky poistného plnenia vo väzbe na rezervy hlásených poistných udalostí
7
zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
7
metódy zaistenia v poisťovníctve
7
rezervy v poisťovníctve
7
solventnosť v poisťovníctve
Špecifikácia:
schopnosť plniť záväzky z aktuálneho portfólia poistných zmlúv
7
metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
7
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
7
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
právne predpisy v poisťovníctve
Špecifikácia:
Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spolupráca so súdnymi znalcami, bezpečnostnými orgánmi a pracovníkmi vnútornej kontroly pri odhaľovaní prípadov neoprávnených plnení
Špecifikácia:
pri odhaľovaní prípadov neoprávnených plnení
7
likvidácia poistných udalostí daného druhu v rozsahu priznanej licencie
7
revízia zlikvidovaných poistných udalostí v rozsahu priznanej licencie
7
posudzovanie rozsahu vzniknutých škôd
7
vykonávanie technických prehliadok u daných druhov poistných udalostí
7
kontrola dodržovania technologických postupov v oblasti likvidácie poistných udalostí
7
analýza škodových priebehov
7
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
7
vypracovávanie metodiky likvidácie poistných udalostí
Špecifikácia:
zodpovednosť za vedenie schválených metodických postupov do likvidačnej praxe a za ich dodržiavanie
7
určovanie výšky poistného plnenia
7
vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
7
príprava, spracovávanie a kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na likvidáciu poistných udalostí
7
spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.