Správca domácnosti, gazdiná

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Správca domácnosti, gazdiná zabezpečuje plynulý chod domácnosti. Vykonáva činnosti v rozsahu požiadaviek klienta. Spravidla sa stará o chod a funkčnosť domácnosti, jej čistotu, zásobovanie a optimálne hospodárenie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Majordómus
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
5152 - Správcovia domácností
SK ISCO-08
5152000 - Správca domácnosti, gazdiná
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vedenie domácnosti, domáca ekonomika
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
Špecifikácia:
pri práci v domácnosti
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Špecifikácia:
týkajúce sa vedenia domácnosti
4
účtovné doklady a ich evidencia
Špecifikácia:
týkajúce sa domácnosti
3
zásady stravovania a varenia v domácnosti
4
zásady stolovania
4
zásady a postupy upratovania domácnosti
4
spotrebiče v domácnosti
4
zásady a postupy prania v domácnosti
4
poznatky o starostlivosti a výchove detí
4
poznatky o starostlivosti o zvieratá
4
poznatky o bytových rastlinách a ich ošetrovaní
4
inžinierske siete a ich fungovanie
Špecifikácia:
elektrická energia, voda, plyn, kúrenie v domácnosti
4
postupy a formy zásobovania domácnosti
Špecifikácia:
prehľad surovín, načasovanie zásobovania atď.
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
postupy prieskumu trhu
Špecifikácia:
výber dodávateľov služieb
4
zásady pri správe bytových priestorov
Špecifikácia:
poznanie priestorov spadajúcich do zodpovednosti (rozmery, potreby atď.)
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
čistenie bytových textílií, ošetrovanie čalúnenia
3
čistenie a ošetrovanie drevených plôch na podlahách, schodištiach, nábytku
3
komunikácia s úradmi a ďalšími inštitúciami
Špecifikácia:
s poštou, bankou, poisťovňou, dodávateľmi energií, odvoz odpadu atď.
4
dohľad nad starostlivosťou o záhradu
Špecifikácia:
záhradkárske práce, údržba zelene atď.
4
manipulácia s bytovými kvetmi, ich ošetrovanie
4
výber jedál a zostavovanie jedálneho lístka
4
stolovanie a podávanie jedál
4
dohliadanie na hospodárnosť domácnosti
4
vedenie evidencie o spotrebe energií v domácnosti
4
privítanie hostí/návštev
4
preberanie a vybavovanie telefonátov
4
príprava pohostenia
Špecifikácia:
pre návštevy, domáceho
4
organizovanie a plánovanie zásobovania domácnosti
4
výpočet nákladov na chod domácnosti
4
komunikácia s dodávateľmi služieb
Špecifikácia:
záhradníctvo, servis a opravy spotrebičov, SBS, atď.
4
úhrada poplatkov spojených s chodom domácnosti
4
uplatňovanie reklamácií
4
zabezpečovanie úpravy/údržby okolia nehnuteľnosti
4
vybavovanie elektronickej komunikácie v rámci určených kompetencií
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
výber dodávateľov služieb
4
príprava podkladov do zmlúv s dodávateľmi
3
vyjednávanie zmluvných podmienok
3
kontrola výkonu a kvality dodávateľských služieb
3
zabezpečovanie starostlivosti, starostlivosť o deti
4
zabezpečovanie starostlivosti, starostlivosť o domáce zvieratá
4
navrhovanie optimalizácie nákladov v domácnosti
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov