Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne

Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne riadi pracovníkov v prevádzkach práčovne, žehliarne alebo chemickej čistiarne tak, aby objednané služby boli zrealizované v termíne dohodnutých dodacích lehôt a zodpovedajúcej kvalite. Je zodpovedný za plynulý chod prevádzky a jej hospodársky výsledok.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Vedúci práčovne a čistiarne
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 1439 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde neuvedení
SK ISCO-08 1439007 - Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Manažér v osobných službách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
  Špecifikácia:
  Druhy prírodných a syntetických textilných materiálov, ich vlastnosti, základné skúšky na identifikáciu.
 • stupeň EKR 5 vlastnosti čistiacich chemických prípravkov
  Špecifikácia:
  Chemické vlastnosti látok, materiálov a chemikálií, pracích, čistiacich a pomocných prostriedkov. Pravidlá pri manipulácii s chemickými látkami pri praní a chemickom čistení.
 • stupeň EKR 5 zásady vedenia pracovného kolektívu
  Špecifikácia:
  Postupy vedenia pracovného kolektívu práčovne, príp. kolektívu čistiarne a manažovanie prác, jednotlivých výkonov na pracoviskách.
 • stupeň EKR 5 personálny manažment
 • stupeň EKR 5 finančný manažment
  Špecifikácia:
  Finančný manažment má za úlohu dokladovať obeh peňazí, vystavenie faktúr, fiškálnych dokladov, spracovanie štatistík, výkazy hospodárenia a pod.
 • stupeň EKR 5 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 5 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 zdravie a hygiena pri práci
  Špecifikácia:
  Čistota a hygiena pracoviska, dezinfekcia pri praní nemocničnej alebo inej bielizne podozrivej z infekcie, pracovného lekárskeho ošatenia a všeobecne pre zdravotníctvo, tiež pri údržbe bielizne a textílií z hotelov, ubytovní, domovov sociálnych služieb , SPA centier, centier esteticko-plastickej chirurgie, prevádzok poskytujúcich skrášľujúce služby, veterinárnych kliník a pod.
 • stupeň EKR 4 technológia chemického čistenia textílií
  Špecifikácia:
  ovládanie jednotlivých technologických postupov čistenia odevov s rôznym materiálovým prevedením a spôsobov predčistenia pred samotným procesom čistenia
 • stupeň EKR 4 druhy pracích a pomocných prostriedkov na úpravu textilu
  Špecifikácia:
  Poznanie základných pracích prostriedkov, zosilňovačov prania, dezinfekčných prostriedkov, s ktorými sa pracuje.
 • stupeň EKR 4 normy a predpisy na pranie alebo čistenie bielizne, odevov a iných výrobkov
 • stupeň EKR 4 druhy, vlastnosti a chyby kože a usne
 • stupeň EKR 4 druhy, vlastnosti a chyby kožušín
 • stupeň EKR 4 textilné technológie, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 technológia detašovania
 • stupeň EKR 4 technológia prania, odvodňovania, sušenia bielizne a odevov
  Špecifikácia:
  Technické parametre strojov, ich vplyv na dosahovanú úroveň na pranie, chemické čistenie a žehlenie.
 • stupeň EKR 4 technológia žehlenia, mangľovania a tvarovania bielizne a odevov
 • stupeň EKR 4 technológia mokrého čistenia
 • stupeň EKR 4 životnosť textilných, kožušinových a kožených výrobkov
 • stupeň EKR 5 obchodný manažment
  Špecifikácia:
  v oblasti čistenia, žehlenia a prania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 5 organizácia priebežného prideľovania práce a zabezpečovanie rozpisu zmien pri viaczmennej prevádzke
 • stupeň EKR 5 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov práčovne alebo čistiarne
 • stupeň EKR 5 určovanie optimálneho využívania kapacít práčovne alebo čistiarne a hospodárenia s materiálom, surovinami a energiou
 • stupeň EKR 5 motivácia a ďalšie vzdelávanie zamestnancov
 • stupeň EKR 5 zostavovanie strategických plánov pre čistiareň
 • stupeň EKR 5 kontrola dodržovania hygienických predpisov, stanovených nápravných opatrení, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
 • stupeň EKR 5 kontrola plnenia plánov na úseku práčovne a čistiarne
 • stupeň EKR 5 kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny, bezpečnostných a hygienických predpisov
 • stupeň EKR 5 vedenie prevádzkovej dokumentácie v úseku práčovne a čistiarne
 • stupeň EKR 5 motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • stupeň EKR 5 posudzovanie ponúk jednotlivých dodávateľov podľa stanovených kritérií (úžitkové vlastnosti, kvalita, cena, spôsob dopravy, dodacie lehoty atď.)
  Špecifikácia:
  úžitkové vlastnosti, kvalita, cena, spôsob dopravy, dodacie lehoty atď.
 • stupeň EKR 4 prijatie zákazky od zákazníka, popr. prevzatie materiálu, rozpracovaného výrobku na ďalšie spracovanie, výrobku na úpravu, opravu a pod.
 • stupeň EKR 4 triedenie objednávok podľa sortimentného zaradenia objednávky, druhu materiálu, stupňa zašpinenia, stálosti vyfarbenia, spôsobu žehlenia, mangľovania alebo tvarovania
 • stupeň EKR 4 voľba technologického postupu detašovania (odstraňovania) škvŕn
 • stupeň EKR 4 príjem objednávok na pranie, žehlenie a chemické čistenie od zákazníkov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie hygienických predpisov v prevádzke práčovní a čistiarní
 • stupeň EKR 4 hygienicko-sanitačná činnosť v prevádzke čistiarní a práčovní
 • stupeň EKR 3 príprava zmesí a roztokov pracích a pomocných prostriedkov na procesy predpierky, prania a textilných úprav a obsluha dávkovacích zariadení
 • stupeň EKR 3 príprava technologickej vody a pary, obsluha technologických zariadení na úpravu vody a výrobu pary
 • stupeň EKR 3 výber technologického postupu prania a obsluha kontinuálnych a diskontinuálnych pracích strojov
 • stupeň EKR 3 obsluha a základná údržba technologického zariadenia, strojov a prístrojov na chemické alebo mokré čistenie, sušenie a finálnu úpravu textilných odevov a ďalších výrobkov žehlením, tvarovaním a balením
 • stupeň EKR 3 chemické úpravy v rámci procesu čistenia usní a kožušín
 • stupeň EKR 3 úpravy usní a kožušín po procese čistenia
 • stupeň EKR 3 úpravy a zušľachťovanie textilného a usňového materiálu pri procese čistenia
 • stupeň EKR 3 strojové pranie a čistenie peria
 • stupeň EKR 3 diagnostika škvŕn, identifikácia druhu špiny a škvŕn
 • stupeň EKR 3 chemické úpravy v rámci procesu čistenia odevov a textilných výrobkov
 • stupeň EKR 3 riadenie a kontrola toku prenajímanej bielizne v rámci jej údržby
 • stupeň EKR 3 príprava jednoúčelových a multifunkčných detašovacích prostriedkov a odstraňovanie škvŕn (detašovanie) z textilného a usňového materiálu, prekartáčovanie rôzneho materiálu za použitia zosilňovacích chemických prostriedkov
 • stupeň EKR 3 identifikácia a označovanie bielizne a vytváranie systémov logistiky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie