Chemický špecialista vo výskume a vývoji

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Chemický špecialista vo výskume a vývoji

Chemický špecialista vo výskume a vývoji využíva najnovšie poznatky a trendy vo vede a technike pri výskume a vývoji nových produktov s cieľom ich uplatnenia v aplikačnej praxi. Vyvíja nové postupy prípravy pričom zvažuje spôsob, efektívnosť, náklady a bezpečnosť. O priebehu výskumnej práce vedie záznamy. Pracuje v tíme s inými odborníkmi a pre získanie finančných prostriedkov na svoju prácu väčšinou musí vypracovať projekty.

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Vedecký pracovník
Chemický inžinier pre špeciálnu anorganickú analýzu
Chemický inžinier pre špeciálnu organickú analýzu
Vedec
Výskumník
Výskumný a vývojový pracovník
Vývojár
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2145 - Chemickí špecialisti
SK ISCO-08 2145002 - Chemický špecialista vo výskume a vývoji
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Vedecký výskum a vývoj
Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu Špecialista chemickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 7 polymérová chémia
 • stupeň EKR 6 chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 organická chémia
 • stupeň EKR 6 analytická chémia
 • stupeň EKR 6 zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
 • stupeň EKR 6 validačné programy na štatistické spracovanie analytických dát v chémii
 • stupeň EKR 6 anorganická chémia
 • stupeň EKR 6 makromolekulová chémia
 • stupeň EKR 6 fyzikálna chémia
 • stupeň EKR 6 zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
 • stupeň EKR 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 6 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 6 technológia organických výrob
 • stupeň EKR 6 technológia anorganických výrob
 • stupeň EKR 6 technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
 • stupeň EKR 5 laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
 • stupeň EKR 5 štatistické prieskumy, štatistické vzorky
 • stupeň EKR 5 metrológia v chemickom priemysle
 • stupeň EKR 4 metódy tvorby technickej dokumentácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spolupráca na vývoji nových technológií v chemickej výrobe a stanovovaní spôsobov ich použitia
 • stupeň EKR 7 rozpoznávanie vzniku problémov a rizík pri riešení projektov, určovanie príčin, predvídanie dôsledkov a modifikácia ďalších postupov
 • stupeň EKR 6 spracovanie všeobecných teórií a poznatkov, koncepcií a prognóz v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 zostavovanie a kontrola dodržiavania výrobných programov chemickej výroby
 • stupeň EKR 6 vyhodnocovanie výsledkov výskumných a vývojových úloh v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 využívanie odborných softvérových aplikácií
 • stupeň EKR 6 výskumné a vývojové práce v chemickej výrobe, vrátane štúdia a analýzy vývojových trendov
 • stupeň EKR 6 metodická pomoc a koordinácia pri riešení výskumných úloh v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 riadenie kolektívu výskumných a vývojových pracovníkov, metodické vedenie a koordinácia výskumných a vývojových činností v chemickej výrobe
  Špecifikácia:
  nie je nevyhnutnou požiadavkou u začínajúcich pracovníkov
 • stupeň EKR 6 spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k výskumným úlohám v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 aplikácia a overovanie výsledkov riešení výskumných a vývojových úloh a vedecko-technických poznatkov v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 voľba technických a technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie strojov, prístrojov a zariadení v chemickej prevádzke a chemických laboratóriách
 • stupeň EKR 6 obsluha a nastavovanie chemických aparatúr, zariadení a laboratórnej techniky v rôznych odvetviach chemickej výroby a pri chemickej analýze
 • stupeň EKR 6 využívanie testovacích metód na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností
 • stupeň EKR 6 aplikácia štandardných postupov chemických analýz v priemysle
 • stupeň EKR 6 vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Vypracovávanie protokolov, správ a iných dokumentov o výsledkoch výskumu a ich evidencia
 • stupeň EKR 5 orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
 • stupeň EKR 5 manipulácia s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami v chemickom laboratóriu
 • stupeň EKR 2 čistenie, umývanie, asanácia a sterilizácia laboratórneho skla a aparatúr v chemickom a farmaceutickom laboratóriu
 • stupeň EKR 6 aplikácia základných analytických metód používaných v organickej chémii

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie