Zvárač kovov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zvárač kovov

Zvárač kovov zvára kovové materiály v zmysle platnej technickej dokumentácie použitím rôznych zváracích techník.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Operátor zváracieho pracoviska
Zvárač
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7212 - Zvárači, rezači a spájkovači
SK ISCO-08 7212002 - Zvárač kovov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu Zvárač

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 normy a smernice vo zváraní
  Špecifikácia:
  Príslušné normy pre bezpečnosť pri zváraní, pre skúšky zváračov, pre identifikáciu a hodnotenie chýb zvarov.
 • stupeň EKR 3 technológia zvárania kovov
  Špecifikácia:
  Technológia zvárania elektrickým oblúkom - obalenou elektródou, v ochrannej atmosfére inertného alebo aktívneho plynu taviacou sa elektródou, v ochrannej atmosfére inertného plynu netaviacou sa elektródou, zváranie pod tavivom. Technológia zvárania plameňom. Technológia zvárania elektrickým odporom.
 • stupeň EKR 3 zváracie stroje a zariadenia
  Špecifikácia:
  Typy zariadení pre jednotlivé technológie zvárania. Základné pravidlá obsluhy a údržby zváracích zariadení. Automatizácia a robotizácia pri zváraní.
 • stupeň EKR 3 kovové materiály a ich vlastnosti
  Špecifikácia:
  zvariteľnosť ocelí, základné charakteristiky kovových materiálov a ich zliatin
 • stupeň EKR 3 technická dokumentácia
  Špecifikácia:
  Práca s výkresovou a technologickou dokumentáciou, WPS.
 • stupeň EKR 3 Deformácie a pnutia vo zváraných konštrukciách.
  Špecifikácia:
  Vplyv postupnosti zvárania, typu zvaru, presnosti montáže na vznik deformácií a pnutí vo zváraných konštrukciách. Spôsoby obmedzenia deformácií pri zváraní.
 • stupeň EKR 3 Prídavné materiály na zváranie.
  Špecifikácia:
  Druhy prídavných materiálov pre jednotlivé technológie zvárania a zvárané materiály a spôsob zaobchádzania s nimi.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, poznanie ochranných pomôcok pri práci.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 Oprava chýb zvarových spojov
  Špecifikácia:
  Vyhodnotenie verifikačnej vzorky, odstránenie a oprava chýb zvarových spojov, úprava zvaru do finálnej podoby.
 • stupeň EKR 3 úprava a zostavovanie častí zvarencov, ich spojovanie stehovaním a príprava na zváranie
  Špecifikácia:
  Podľa technologickej dokumentácie (výkres a stanovený postup zvárania), príprava pracoviska na zváranie.
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
  Špecifikácia:
  Základná diagnostika poruchy zváracieho zariadenia, práca s tlakovými nádobami.
 • stupeň EKR 3 stykové, bodové, tlakové a švové zváranie, pájkovanie
 • stupeň EKR 3 zváranie elektrickým oblúkom, zváranie plameňom a rezanie kyslíkom
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 rovnanie kovov pod lisom a pomocou ohrevu
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, zariadení, prípravkov, nástrojov, elektród, prídavných materiálov a pomôcok pre zváranie
 • stupeň EKR 3 posudzovanie kvality zvarového spoja
 • stupeň EKR 3 orientácia vo výkresovej a technologickej dokumentácii v oblasti zvárania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Zváračský preukaz podľa vybranej STN

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie