Zvárač kovov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Zvárač kovov zvára kovové materiály v zmysle platnej technickej dokumentácie použitím rôznych zváracích techník.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Operátor zváracieho pracoviska
Zvárač
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7212 - Zvárači, rezači a spájkovači
SK ISCO-08
7212002 - Zvárač kovov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu
Zvárač

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
normy a smernice vo zváraní
Špecifikácia:
Príslušné normy pre bezpečnosť pri zváraní, pre skúšky zváračov, pre identifikáciu a hodnotenie chýb zvarov.
3
technológia zvárania kovov
Špecifikácia:
Technológia zvárania elektrickým oblúkom - obalenou elektródou, v ochrannej atmosfére inertného alebo aktívneho plynu taviacou sa elektródou, v ochrannej atmosfére inertného plynu netaviacou sa elektródou, zváranie pod tavivom. Technológia zvárania plameňom. Technológia zvárania elektrickým odporom.
3
zváracie stroje a zariadenia
Špecifikácia:
Typy zariadení pre jednotlivé technológie zvárania. Základné pravidlá obsluhy a údržby zváracích zariadení. Automatizácia a robotizácia pri zváraní.
3
kovové materiály a ich vlastnosti
Špecifikácia:
zvariteľnosť ocelí, základné charakteristiky kovových materiálov a ich zliatin
3
technická dokumentácia
Špecifikácia:
Práca s výkresovou a technologickou dokumentáciou, WPS.
3
Deformácie a pnutia vo zváraných konštrukciách.
Špecifikácia:
Vplyv postupnosti zvárania, typu zvaru, presnosti montáže na vznik deformácií a pnutí vo zváraných konštrukciách. Spôsoby obmedzenia deformácií pri zváraní.
3
Prídavné materiály na zváranie.
Špecifikácia:
Druhy prídavných materiálov pre jednotlivé technológie zvárania a zvárané materiály a spôsob zaobchádzania s nimi.
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, poznanie ochranných pomôcok pri práci.
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Oprava chýb zvarových spojov
Špecifikácia:
Vyhodnotenie verifikačnej vzorky, odstránenie a oprava chýb zvarových spojov, úprava zvaru do finálnej podoby.
3
úprava a zostavovanie častí zvarencov, ich spojovanie stehovaním a príprava na zváranie
Špecifikácia:
Podľa technologickej dokumentácie (výkres a stanovený postup zvárania), príprava pracoviska na zváranie.
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
Špecifikácia:
Základná diagnostika poruchy zváracieho zariadenia, práca s tlakovými nádobami.
3
stykové, bodové, tlakové a švové zváranie, pájkovanie
3
zváranie elektrickým oblúkom, zváranie plameňom a rezanie kyslíkom
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
rovnanie kovov pod lisom a pomocou ohrevu
3
voľba postupu práce, zariadení, prípravkov, nástrojov, elektród, prídavných materiálov a pomôcok pre zváranie
3
posudzovanie kvality zvarového spoja
3
orientácia vo výkresovej a technologickej dokumentácii v oblasti zvárania
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN