Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov

Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov aplikuje farby a náterové hmoty na povrchovú úpravu kovových konštrukcií a výrobkov, ovláda správne použitie striekacej techniky a technológií, vykonáva údržbu striekacej techniky, rozhoduje o použití správneho postupu striekania.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Lakovník
Maliar
Natierač
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7132 - Lakovači a natierači
SK ISCO-08 7132006 - Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu Lakovač (natierač)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia povrchových úprav kovov
 • stupeň EKR 3 technológia lakovníckych a natieračských prác
  Špecifikácia:
  Funkcia náteru kovových súčastí a strojárskych výrobkov, typy a vlastnosti náterových hmôt, činnosť striekacích zariadení a striekacej a sušiacej kabíny.
 • stupeň EKR 3 lakovnícke a natieračské náterové hmoty a ďalšie prostriedky
  Špecifikácia:
  Delenie, typy a vlastnosti náterových hmôt, činitele, ktoré spôsobujú poškodenie a starnutie náteru kovových súčastí a strojárskych výrobkov v prevádzke.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
  Špecifikácia:
  Zásady poskytnutia prvej pomoci pri zasiahnutí náterovými hmotami, ochranné pomôcky pri natieračských prácach, maskovacia technika, postup pri havarijnom úniku náterových hmôt, postup zneškodňovania odpadu z natieračských prác.
 • stupeň EKR 3 automatizované spôsoby prípravy povrchu pred natieraním
 • stupeň EKR 3 spôsoby zneškodňovania odpadu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 orientácia v technickej dokumentácii lakovníckych a natieračských prác a opráv
  Špecifikácia:
  Technologický postup natierania kovových súčastí a strojárskych výrobkov podľa technologickej a výkresovej dokumentácie a technických materiálových listov náterových hmôt.
 • stupeň EKR 3 povrchové úpravy, vybrusovanie a nanášanie podkladových náterov pre natieračské práce
  Špecifikácia:
  Kontrola hlavných parametrov náterovej hmoty pred nanášaním, počas aplikácie a sušenia náteru, kontrola kvality aplikovanej vrstvy náteru pred a po sušení, ručné úpravy pred aplikovaním náteru, príprava náterovej hmoty na aplikáciu natieraním, tmelením a striekaním. Vytvorenie krytu pre nenatierané časti kovových súčastí.
 • stupeň EKR 3 nanášanie náterov štetcom
  Špecifikácia:
  Nanášanie náterov ručne: štetcom, valčekom, stierkou.
 • stupeň EKR 3 obsluha, nastavovanie a údržba zariadení na nanášanie náterových hmôt striekaním
  Špecifikácia:
  Nanášanie náterovej hmoty pomocou striekacieho zariadenia určeného v technologickom postupe, obsluha striekacieho zariadenia a tmeliacej pištole, obsluha základných funkcií striekacej a sušiacej kabíny.
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie, údržba a nastavovanie zariadení na nanášanie náterových hmôt
  Špecifikácia:
  Obsluha zariadenia na nanášanie náterových hmôt, čistenie a základná údržba striekacieho zariadenia a ručného náradia na natieranie, čistenie a vykonávanie základnej údržby sušiacej kabíny.
 • stupeň EKR 3 opravy defektov po nanášaní farieb
  Špecifikácia:
  Určenie základných typov a príčin defektov po nanášaní náteru a voľba vhodného postupu ich odstránenia.
 • stupeň EKR 3 orientácia v náterových hmotách a pomocných prostriedkoch na maliarske práce
 • stupeň EKR 3 výpočet spotreby náterových hmôt pre danú kovovú súčasť
 • stupeň EKR 3 úpravy a dokončovanie povrchov kovových súčastí a výrobkov brúsením a leštením
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 zhodnotenie povrchu pred natieraním
  Špecifikácia:
  Zhodnotenie povrchu kovových súčastí pred natieraním, návrh spôsobu úpravy v prípade nevhodného povrchu.
 • stupeň EKR 3 zneškodňovanie odpadu
  Špecifikácia:
  Zneškodňovanie odpadu z natieračských prác a emisií organických rozpúšťadiel.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie