Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov aplikuje farby a náterové hmoty na povrchovú úpravu kovových konštrukcií a výrobkov, ovláda správne použitie striekacej techniky a technológií, vykonáva údržbu striekacej techniky, rozhoduje o použití správneho postupu striekania.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Lakovník
Maliar
Natierač
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
viac...
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7132 - Lakovači a natierači
SK ISCO-08
7132006 - Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu
Lakovač (natierač)

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
fyzická zdatnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia povrchových úprav kovov
3
technológia lakovníckych a natieračských prác
Špecifikácia:
Funkcia náteru kovových súčastí a strojárskych výrobkov, typy a vlastnosti náterových hmôt, činnosť striekacích zariadení a striekacej a sušiacej kabíny.
3
lakovnícke a natieračské náterové hmoty a ďalšie prostriedky
Špecifikácia:
Delenie, typy a vlastnosti náterových hmôt, činitele, ktoré spôsobujú poškodenie a starnutie náteru kovových súčastí a strojárskych výrobkov v prevádzke.
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
Špecifikácia:
Zásady poskytnutia prvej pomoci pri zasiahnutí náterovými hmotami, ochranné pomôcky pri natieračských prácach, maskovacia technika, postup pri havarijnom úniku náterových hmôt, postup zneškodňovania odpadu z natieračských prác.
3
automatizované spôsoby prípravy povrchu pred natieraním
3
spôsoby zneškodňovania odpadu
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii lakovníckych a natieračských prác a opráv
Špecifikácia:
Technologický postup natierania kovových súčastí a strojárskych výrobkov podľa technologickej a výkresovej dokumentácie a technických materiálových listov náterových hmôt.
3
povrchové úpravy, vybrusovanie a nanášanie podkladových náterov pre natieračské práce
Špecifikácia:
Kontrola hlavných parametrov náterovej hmoty pred nanášaním, počas aplikácie a sušenia náteru, kontrola kvality aplikovanej vrstvy náteru pred a po sušení, ručné úpravy pred aplikovaním náteru, príprava náterovej hmoty na aplikáciu natieraním, tmelením a striekaním. Vytvorenie krytu pre nenatierané časti kovových súčastí.
3
nanášanie náterov štetcom
Špecifikácia:
Nanášanie náterov ručne: štetcom, valčekom, stierkou.
3
obsluha, nastavovanie a údržba zariadení na nanášanie náterových hmôt striekaním
Špecifikácia:
Nanášanie náterovej hmoty pomocou striekacieho zariadenia určeného v technologickom postupe, obsluha striekacieho zariadenia a tmeliacej pištole, obsluha základných funkcií striekacej a sušiacej kabíny.
3
ošetrovanie, údržba a nastavovanie zariadení na nanášanie náterových hmôt
Špecifikácia:
Obsluha zariadenia na nanášanie náterových hmôt, čistenie a základná údržba striekacieho zariadenia a ručného náradia na natieranie, čistenie a vykonávanie základnej údržby sušiacej kabíny.
3
opravy defektov po nanášaní farieb
Špecifikácia:
Určenie základných typov a príčin defektov po nanášaní náteru a voľba vhodného postupu ich odstránenia.
3
orientácia v náterových hmotách a pomocných prostriedkoch na maliarske práce
3
výpočet spotreby náterových hmôt pre danú kovovú súčasť
3
úpravy a dokončovanie povrchov kovových súčastí a výrobkov brúsením a leštením
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
zhodnotenie povrchu pred natieraním
Špecifikácia:
Zhodnotenie povrchu kovových súčastí pred natieraním, návrh spôsobu úpravy v prípade nevhodného povrchu.
3
zneškodňovanie odpadu
Špecifikácia:
Zneškodňovanie odpadu z natieračských prác a emisií organických rozpúšťadiel.
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa