Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby) obsluhuje strojnotechnologické zariadenia a zodpovedá za dodržiavanie výrobného procesu podľa technologického reglementu. Označuje hotový produkt a poloprodukt stanoveným spôsobom. Odoberá vzorky na laboratórne analýzy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Chemik - operátor Chemik - obsluha strojnotechnologických zariadení Obsluha zariadení chemickej výroby Obsluha zariadení na výrobu syntetických vlákien
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08
8131 - Operátori zariadení na výrobu chemických výrobkov (okrem gumy a plastov)
SK ISCO-08
8131001 - Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba chemikálií a chemických produktov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor chemickej výroby

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anorganická chémia
3
organická chémia
3
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
3
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
3
základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
2
technológia anorganických výrob
2
technológia organických výrob
2

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
3
voľba technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie technologických procesov vo výrobe chemických produktov
3
posudzovanie hodnôt a parametrov pri obsluhe a riadení technologických procesov, výstupná kontrola a vyhodnocovanie porúch
3
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie
3
príprava a vzorkovanie chemických látok, roztokov, činidiel a surovín v chemickom laboratóriu
3
obsluha technologických zariadení jednotlivých chemických výrobných procesov (tavenia, katalytickej hydrogenácie, destilácie, nitrácie, filtrácie, izomerácie a pod.)
3
obsluha technologických zariadení na prečerpávanie chemických kvapalných látok, nastavovanie potrubných ciest s členitým rozvodom
3
obsluha strojov a zariadení vo výrobe čistiacich a špeciálnych chemikálií chemickými syntézami
3
obsluha chemického technologického zariadenia pri výrobe platiny, india, paládia a ostatných platinových kovov lúhovaním a žíhaním v muflových peciach
3
obsluha a nastavovanie chemických aparatúr, zariadení a laboratórnej techniky v rôznych odvetviach chemickej výroby a pri chemickej analýze
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa