Zváračský špecialista

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zváračský špecialista

Zváračský špecialista vykonáva praktickú podporu pri spracovaní a zavádzaní technologickej dokumentácie pre zváračské práce. Určuje spôsoby kontroly kvality v priebehu realizácie zvárania, chyby zvarových spojov a kritériá prípustnosti.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Špecialista zvárania
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky

viac...
ISCO-08 2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08 2144008 - Koordinátor zvárania
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 strojárstvo
 • stupeň EKR 4 technológia zvárania kovov
 • stupeň EKR 4 technológia zvarovania plastov
 • stupeň EKR 4 technológia spájkovania
 • stupeň EKR 4 technológia tepelného spracovania kovov
 • stupeň EKR 4 kovové materiály a ich vlastnosti
  Špecifikácia:
  Stavy, v ktorých sa kovy, resp. ich zliatiny môžu nachádzať pri rôznych vonkajších podmienkach (rovnovážne binárne diagramy), zliatiny železa s uhlíkom, ocele, správanie sa ocelí počas tavného zvárania, tepelné spracovanie zvarencov.
 • stupeň EKR 4 technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 normy a smernice vo zváraní
 • stupeň EKR 4 Deformácie a pnutia vo zváraných konštrukciách.
  Špecifikácia:
  Základné teórie na navrhovanie rôznych typov zváraných konštrukcií z ocele a zliatin hliníka v závislosti na ich zaťažení a správaní sa počas prevádzky.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 technológia plátovania a žiarového striekania
 • stupeň EKR 4 technológia tepelného delenia
 • stupeň EKR 4 základné pravidlá pri navrhovaní zvarových spojov
 • stupeň EKR 4 neželezné konštrukčné materiály a ich zliatiny
  Špecifikácia:
  Základné druhy, vlastnosti a ich zvariteľnosť.
 • stupeň EKR 4 zariadenia pre rôzne technológie zvárania, tepelného delenia, pájkovania, plátovania a žiarového striekania
  Špecifikácia:
  Zváracie pomôcky a prípravky.
 • stupeň EKR 4 určovanie chýb zvarových spojov a kritérií prípustnosti
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy kontroly kvality v oblasti zvárania
  Špecifikácia:
  Spôsoby kontroly kvality v priebehu realizácie zvárania, chyby zvarov a kritéria prípustnosti, nedeštruktívne a deštruktívne skúšanie materiálov a zvarových spojov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Určenie vhodných zváracích a pomocných zariadení a nástrojov používaných pri zváraní, základných a prídavných materiálov na zváranie,
 • stupeň EKR 4 zváranie kovov
  Špecifikácia:
  Zváranie vzoriek podľa ISO 9606-1 kútového zvaru v polohe PB a tupého zvaru v polohe PA a posúdenie kvality a spôsobu vyhotovenia.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 navrhovanie zvarových spojov
 • stupeň EKR 4 riadenie a kontrola kvality v oblasti zvárania
  Špecifikácia:
  Nariadenie vhodného spôsobu kontroly kvality zvarových spojov.
 • stupeň EKR 4 podieľanie sa na posudzovaní výkresovej dokumentácie z hľadiska prístupnosti k zvarom a ich vykonateľnosti u jednoduchších zvarencoch
 • stupeň EKR 4 podieľanie sa na výbere vhodných technických zariadení na zváranie u jednoduchších zvarencoch

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Medzinárodný zváračský špecialista IWS/EWS

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie