Zváračský špecialista

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Zváračský špecialista vykonáva praktickú podporu pri spracovaní a zavádzaní technologickej dokumentácie pre zváračské práce. Určuje spôsoby kontroly kvality v priebehu realizácie zvárania, chyby zvarových spojov a kritériá prípustnosti.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Špecialista zvárania
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
viac...
ISCO-08
2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08
2144008 - Koordinátor zvárania
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
strojárstvo
4
technológia zvárania kovov
4
technológia zvarovania plastov
4
technológia spájkovania
4
technológia tepelného spracovania kovov
4
kovové materiály a ich vlastnosti
Špecifikácia:
Stavy, v ktorých sa kovy, resp. ich zliatiny môžu nachádzať pri rôznych vonkajších podmienkach (rovnovážne binárne diagramy), zliatiny železa s uhlíkom, ocele, správanie sa ocelí počas tavného zvárania, tepelné spracovanie zvarencov.
4
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
4
normy a smernice vo zváraní
4
Deformácie a pnutia vo zváraných konštrukciách.
Špecifikácia:
Základné teórie na navrhovanie rôznych typov zváraných konštrukcií z ocele a zliatin hliníka v závislosti na ich zaťažení a správaní sa počas prevádzky.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
technológia plátovania a žiarového striekania
4
technológia tepelného delenia
4
základné pravidlá pri navrhovaní zvarových spojov
4
neželezné konštrukčné materiály a ich zliatiny
Špecifikácia:
Základné druhy, vlastnosti a ich zvariteľnosť.
4
zariadenia pre rôzne technológie zvárania, tepelného delenia, pájkovania, plátovania a žiarového striekania
Špecifikácia:
Zváracie pomôcky a prípravky.
4
určovanie chýb zvarových spojov a kritérií prípustnosti
4
postupy a metódy kontroly kvality v oblasti zvárania
Špecifikácia:
Spôsoby kontroly kvality v priebehu realizácie zvárania, chyby zvarov a kritéria prípustnosti, nedeštruktívne a deštruktívne skúšanie materiálov a zvarových spojov.
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Špecifikácia:
Určenie vhodných zváracích a pomocných zariadení a nástrojov používaných pri zváraní, základných a prídavných materiálov na zváranie,
4
zváranie kovov
Špecifikácia:
Zváranie vzoriek podľa ISO 9606-1 kútového zvaru v polohe PB a tupého zvaru v polohe PA a posúdenie kvality a spôsobu vyhotovenia.
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
navrhovanie zvarových spojov
4
riadenie a kontrola kvality v oblasti zvárania
Špecifikácia:
Nariadenie vhodného spôsobu kontroly kvality zvarových spojov.
4
podieľanie sa na posudzovaní výkresovej dokumentácie z hľadiska prístupnosti k zvarom a ich vykonateľnosti u jednoduchších zvarencoch
4
podieľanie sa na výbere vhodných technických zariadení na zváranie u jednoduchších zvarencoch
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Medzinárodný zváračský špecialista IWS/EWS