Špecialista operácií na finančných trhoch

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista operácií na finančných trhoch vykonáva najzložitejšie operácie na domácom a zahraničnom finančnom trhu vrátane riešenia problematiky rozvoja správy investičných/devízových aktív a vykonávania expertných analýz a prognóz. Vykonáva operácie na kapitálovom trhu vrátane zabezpečovacích operácií.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413025 - Špecialista operácií na finančných trhoch
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
matematická gramotnosť
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bankovníctvo a bankové služby
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
makroekonómia
7
všeobecne záväzné právne predpisy v zverenej oblasti
7
metódy a postupy riadenia rizík
7
stratégia a postupy obchodovania
7
stratégie investovania
7
vyššia matematika
7
medzinárodne dohodnuté obchodné a etické štandardy
7
finančný trh
Špecifikácia:
Úlohy, funkcie, inštitúcie, produkty a služby.
7
druhy operácií na finančnom trhu
Špecifikácia:
napr. operácie na voľnom trhu, automatické operácie, povinné minimálne rezervy
7
cenné papiere
Špecifikácia:
ich podoby, druhy, vlastnosti
7
devízové operácie
Špecifikácia:
forwardové, futuritné, opčné, swapové, spotové
7
analytické, štatistické a ekonometrické metódy
7
makroekonomické trendy na finančnom trhu
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
priebežné vyhodnocovanie kurzovej a úrokovej pozície banky
7
posudzovanie výsledkov analýz finančných trhov a ďalších skutočností ovplyvňujúcich situáciu na finančných trhoch
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
spracovávanie analýz a štúdií vývoja finančného trhu
7
vypracovávanie odborných stanovísk a odborných materiálov vo zverenej oblasti
7
monitorovanie situácie na finančných trhoch
7
spracovávanie analýz, prognóz a štúdií vývoja finančného trhu
7
správa rezerv a portfólií
7
vykonávanie operácií na kapitálovom trhu
7
správa investičného/devízového portfólia Národnej banky Slovenska
7
vyhľadávanie a realizácia obchodných transakcií
7
príprava podkladov na odborné semináre, školenia
7
monitorovanie vývoja kapitálového trhu
7
návrh postupov pri správe rezerv
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.