Obrábač kovov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Obrábač kovov Obrábač kovov ovláda základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov. Obsluhuje konvenčné stroje a riadi ich prácu podľa technickej dokumentácie, ovláda technické výpočty s použitím technických tabuliek a noriem. Vykonáva kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov, rovnako ako aj kontrolu kvality vykonaných prác s použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov. Pozná a zobrazuje strojové súčiastky a jednoduché celky, číta technické výkresy podľa STN, konštruuje jednoduché montážne celky. Vykonáva autonómnu údržbu podľa plánu autonómnej údržby a základnú starostlivosť o náradie, nástroje a meradlá.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3630/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Do dĺžky praxe je zahrnuté štúdium. Netýka sa to napr. operátora CNC strojov a zariadení so 4 ročným vzdelaním (tzv. študijný odbor), ale skôr obrábača kovov (tzv. učebný odbor)
ISCO-08
7223
SK ISCO-08
7223003
ESCO
2219
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
7223003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
parametre polotovarov a súčastí strojov
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia obrábania kovov
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia sústruženia
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia frézovania
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia vŕtania a vyvrtávania
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadiace systémy CNC strojov
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v strojárskej technickej dokumentácii
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné spracovanie a strojové obrábanie kovových materiálov a plastov
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
jednoduché technologické úkony pri strojovom obrábaní technických materiálov a renovácii súčastí
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
upínanie nástrojov, polotovarov a obrobkov a stanovenie ich polohy na rôznych druhoch cnc strojoch
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha CNC sústruhov, frézok a vyvrtávačiek
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha programovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha CNC brúsok
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?