Strojársky špecialista v oblasti údržby

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Strojársky špecialista v oblasti údržby vytvára, zavádza a kontroluje koncepcie v oblasti údržby strojov a zariadení za podmienok dodržania technických a bezpečnostných predpisov. Pozná a uplatňuje moderné metódy riadenia údržby zamerané najmä na totálne produktívnu údržbu (TPM). Navrhuje a realizuje opatrenia na dosiahnutie funkčnosti strojov v rámci zabezpečenia systému riadenia kvality. Vypracúva plány preventívnej údržby na základe poznania pasportov strojov a stavu strojných zariadení.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Inžinier údržby
Vedúci údržby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
ISCO-08
2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08
2144006 - Strojársky špecialista v oblasti údržby
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
7
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
7
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
7
parametre polotovarov a súčastí strojov
Špecifikácia:
7
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Špecifikácia:
Vrátane diagnostickej techniky.
7
strojné mechanizmy
7
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
7
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
7
normy a smernice vo zváraní
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
7
5S
Špecifikácia:
Vedomosti z oblasti 5S ako základnej metodiky na elimináciu plytvania na pracovisku.
7
TPM
Špecifikácia:
Postupy v oblasti TPM - totálne produktívnej údržby (systematickej metodiky riadenia údržby elimináciou porúch, vytvorením vyhovujúcich pracovných podmienok či dosiahnutím nulových strát).
7
riadiace systémy CNC strojov
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
6
postupy a metódy vedenia porád
6
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
6
manažment pre stredných manažérov
6
projektový manažment
6
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
6
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
6
systém riadenia BOZP a PO v organizácii
6
integrované systémy riadenia
6
projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí
6
hydromechanika, hydraulika, pneumatika
6
technické schémy elektrotechnických, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení
6
systém plánovania, riadenia a evidencie podnikovej údržby
6
PLC (Programovateľný logický automat)
Špecifikácia:
Používanie, diagnostika, programovanie, úprava programu a pod.
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
koordinácia prevádzkového úseku s ostatnými útvarmi podniku strojárskej výroby
7
organizácia prác podriadených zamestnancov v oblasti strojárstva a kovovýroby
7
tvorba plánov údržby strojov a zariadení po vecnej a nákladovej stránke
Špecifikácia:
Vrátane tvorbyplánov preventívnej údržby.
7
nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov cnc frézok, hobľovačiek, obrážačiek a preťahovačiek
6
nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov cnc sústruhov, vŕtačiek a vyvrtávačiek
6
opravy a nastavovanie hydraulických a pneumatických mechanizmov
6
nastavovanie, ošetrovanie a údržba cnc obrábacích strojov
Špecifikácia:
Vrátane zálohovania programov a dát.
6
nastavovanie výrobných strojov, zariadení, liniek, prípravkov, náradí a meradiel
6
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
6
nastavovanie, opravy a údržba cnc výrobných strojov PRaM a liniek
6
monitorovanie nákladov na údržbu strojov a zariadení
6
dohľad nad vykonávaním revízií a skúšok technickej spôsobilosti technických zariadení z hľadiska predpísanej kvality
Špecifikácia:
Riadenie a dohľad nad realizáciou údržby strojov a zariadení
6
koordinovanie pracovných činností pri oživovaní a dolaďovaní pružných výrobných systémov po generálnych opravách
5
riadenie a vykonávanie generálnych opráv montážnych a baliacich zariadení a liniek
5
ošetrovanie a údržba bežných obrábacích strojov, náradí, nástrojov a pomôcok
5
ošetrovanie a údržba opravárenských a montážnych náradí, pomôcok a zariadení
5
vykonávanie údržby, rekonštrukcií, opráv a generálnych opráv strojov a zariadení
5
vykonávanie údržby, opráv a generálnych opráv točivých strojov
5
zabezpečovanie údržby, opráv a generálnych opráv a rekonštrukcií potrubných celkov, tlakových nádob a kotlov
5
riadenie systému údržby a opráv strojov a zariadení
5
zabezpečovanie údržby, opráv a generálnych opráv točivých strojov
5

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa