Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe

Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe vykonáva vstupnú a medzioperačnú kontrolu materiálov, súčiastok, dielcov a výstupnú kontrolu výrobkov vizuálnou kontrolou alebo meraním. Zisťuje a identifikuje nezhody a odchýlky podľa technickej dokumentácie (t.j. výkresovej a technologickej), platných noriem a následne označuje výrobky a vystavuje kontrolné protokoly.

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08 7543012 - Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Kvalitár a kontrolór výrobkov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 zásady kontroly a nastavovania meradiel
 • stupeň EKR 3 parametre polotovarov a súčastí strojov
 • stupeň EKR 3 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 3 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 3 metódy merania dĺžok a uhlov
 • stupeň EKR 3 technické parametre strojárskych výrobkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 2 meranie a kontrola rozmerov, geometrických tvarov, vzájomné polohy prvkov a kvalita povrchu foriem a jadier
 • stupeň EKR 2 meranie a kontrola výsledkov galvanizovania - hrúbky nanesenej vrstvy a kvality povrchu
 • stupeň EKR 2 kontrola opracovania a povrchových úprav súčiastok, dielcov a výrobkov
 • stupeň EKR 2 meranie elektrických a neelektrických veličín a parametrov, vrátanie vyhodnotenia nameraných hodnôt
  Špecifikácia:
  Meranie rozmerov a elektrických veličín rôznymi meradlami, napríklad meranie závitov, meranie hrúbok galvanicky pokovovaných vrstiev, meranie elektrických veličín.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie